Supportafdelingen

Retningslinjer for svar fra ejere på beskeder

TripAdvisor vil gerne give dig mulighed for at svare på beskeder, der er placeret på din ejendoms registreringsside. Retningslinjerne for offentliggørelse af svar på beskeder er, at svarene fra ledelsen skal være:

  • Familievenlige Ingen stødende ord, trusler, fordomsfulde kommentarer, hadefulde ytringer eller andet indhold, der ikke er familievenligt. Ingen malende beskrivelser af vold eller kriminelle handlinger eller beretninger om deltagelse i ulovlige aktiviteter.
  • Unikke og uafhængige Vi tillader ét svar pr. besked på vores website. Du bør koordinere med anden autoriseret ledelse eller ejendommens ejere for at sikre, at du er den person, der bør svare på beskeden.
  • Originale Materiale, der er citater fra andre kilder eller materiale, der er offentliggjort andre steder, accepteres ikke. Dette omfatter korrespondance fra gæster eller tredjeparter.
  • Professionelle Svar fra ledelsen offentliggøres under beskeden. De læses af almindelige TripAdvisor-brugere og bør derfor skrives på en måde, der repræsenterer din virksomheds kundeservicepolitik.
  • Relevante for alle TripAdvisor-brugere Offentliggør ikke svar, der omfatter indhold, som er irrelevant for den pågældende besked. Personlige fornærmelser og irrelevante kommentarer af personlig art accepteres ikke. Beskyldninger om svindel accepteres ikke. Vi accepterer heller ikke svar henvendt til TripAdvisors personale eller kommentarer om TripAdvisors politik. Svar fra ejere skal være baserede på ledelsens eller medarbejdernes egne oplevelser.
  • I overensstemmelse med erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger Spekulation om anmelderens identitet accepteres ikke. Personlige oplysninger om en person, herunder navne, adresser, telefonnumre eller andre oplysninger, som kan bruges til at identificere en person, er forbudt.
  • Reklamefri Der må ikke indgå nogen form for reklame, herunder incitamenter for gæster til at komme igen, loyalitetsprogrammer og webadresser, der ikke er relevante for den pågældende anmeldelse. Vi forbeholder os retten til at fjerne webadresser.
  • Lette at læse HTML-tags, overdreven brug af STORE BOGSTAVER, slang, formateringsproblemer, gentagen tekst eller typografiske symboler accepteres ikke. Brug det korrekte alfabet for det sprog, som du skriver på. Omskriv ikke til et andet skriftsprog. Maskinoversatte svar fra ledelsen, der er ulæselige eller uforståelige, accepteres ikke. Vi afviser svar fra ledelsen, der er skrevet på to sprog.

Hvis dit svar overholder disse retningslinjer, vil det typisk blive offentliggjort inden for 48 timer, og du vil modtage en bekræftelse.

 

Var denne artikel en hjælp?