Supportafdelingen

Retningslinjer for svar fra ledelsen

TripAdvisor giver ledelsen eller repræsentanter fra indkvarteringssteder, restauranter eller seværdigheder mulighed for at svare på anmeldelser, som skrives om deres ejendom. Sørg for, at svaret er skrevet, som du ønsker at se det offentliggjort på vores websted. For at blive accepteret skal svar fra ledelsen være:

  • Familievenlige: Ingen stødende ord, trusler, fordomsfulde kommentarer, hadefulde ytringer eller andet indhold, der ikke er familievenligt. Ingen malende beretninger om vold eller kriminelle handlinger eller deltagelse i narkovirksomhed. Beretninger om dødsfald vil blive vurderet fra sag til sag.
  • Unikke og uafhængige: Vi tillader ét svar pr. anmeldelse på vores websted. Du bør koordinere med andre autoriseret medlemmer af ledelsen eller ejendommens ejere for at sikre, at du er den person, der skal svare på anmeldelsen.
  • Originale: Intet materiale, der er citeret fra andre kilder, rygter eller materiale, der er offentliggjort andre steder, accepteres. Dette omfatter korrespondance fra en gæst eller tredjepart.
  • Professionelle: Svar fra ledelsen offentliggøres under den anmeldelse, som du angiver, når du skriver svaret. De læses af almindelige TripAdvisor-brugere og bør derfor skrives på en måde, der repræsenterer din virksomheds kundeservicepolitik.
  • Relevante for alle TripAdvisor-brugere: Offentliggør ikke svar, der omfatter indhold, som er irrelevant for den pågældende anmeldelse. Personlige fornærmelser eller irrelevante kommentarer af personlig art accepteres ikke. Svar fra ledelsen må ikke være truende eller udsætte en anmelder for tvang eller forsøge at undertrykke en anmelders bidrag til vores websted. Beskyldninger om svindel accepteres ikke. Vi accepterer heller ikke svar henvendt til TripAdvisors personale eller kommentarer om TripAdvisors politik. Svar fra ledelsen skal være baserede på ledelsens eller medarbejdernes egne oplevelser.
  • Skrevet med respekt for privatlivets fred: Spekulation om anmelderens identitet accepteres ikke. Personlige oplysninger om en person, herunder navne, adresser, telefonnumre eller andre oplysninger, som kan bruges til at identificere en person, er forbudt.
  • Reklamefri: Ingen former for reklame, herunder incitamenter for gæsten til at komme igen, loyalitetsprogrammer og webadresser, der ikke er relevante for den pågældende anmeldelse. Vi forbeholder os retten til at fjerne webadresser.
  • Skrevet med almindelig e-mailformatering: Ingen HTML-tags og ingen overdreven brug af STORE BOGSTAVER, slang, formateringsproblemer, gentagen tekst eller typografiske symboler. Bemærk, at det meste tekst- og afsnitsformatering, herunder lister, ikke vises i svar fra ledelsen. Brug det korrekte alfabet for det sprog, som du skriver på. Omskriv ikke til et andet skriftsprog. Maskinoversatte svar fra ledelsen, der er ulæselige eller uforståelige, accepteres ikke. Vi afviser svar fra ledelsen, der er skrevet på to sprog.
  • Indsendt med en gyldig e-mailadresse: Ingen falske e-mailadresser, tak. Vi får måske brug for at kontakte dig, hvis der er problemer med dit svar.

Hvis dit svar overholder disse retningslinjer, vil det typisk blive offentliggjort inden for et par hverdage, og du vil modtage en bekræftelse. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvorfor og hvordan du bør skrive svar fra ledelsen, kan du læse vores vejledning.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, skal du logge på ledelsescenteret. Klik på fanen ”Anmeldelser” i menuen, og vælg ”Svar på anmeldelser”.

TripAdvisor forbeholder sig retten til at fjerne en anmeldelse eller et svar fra ledelsen til enhver tid og af alle årsager. De anmeldelser, der offentliggøres på TripAdvisor, er individuelle og meget subjektive meninger. De meninger, der er udtrykt i anmeldelserne, tilhører TripAdvisors medlemmer og ikke TripAdvisor LLC. Vi støtter ikke meninger, der er udtrykt af anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke tilknyttet et sted, der er registreret eller anmeldt på dette websted.

I henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udleverer TripAdvisor ikke personlige oplysninger om nogen personer.

Var denne artikel en hjælp?