Supportafdelingen

Hvad er svar fra ledelsen?

TripAdvisor gør det muligt for repræsentanter for indkvarteringssteder, restauranter eller seværdigheder at skrive et svar til hver ejendomsanmeldelse. Et svar fra ledelsen er din mulighed for at dele din opfattelse af anmelderens feedback med kommende besøgende på din side. Svaret bliver vist nedenunder den anmeldelse, som du svarer på.

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvorfor og hvordan du bør skrive svar fra ledelsen, kan du læse vores side med tip.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, skal du logge på ledelsescenteret. Klik på fanen ”Anmeldelser” i menuen, og vælg ”Svar på anmeldelser”.

Hvis du vil have dit svar fra ledelsen offentliggjort, skal det overholde disse retningslinjer. Hvis det overholder retningslinjerne, vil det som regel blive offentliggjort i løbet af et par hverdage, og du vil få besked.

Er du ikke registreret som ejer endnu? Gå til TripAdvisor.dk/Owners for at komme i gang.

Hvis din ejendom er registreret hos FlipKey eller Holiday Lettings, skal du indsende dit svar gennem deres websteder.

TripAdvisor forbeholder sig retten til at fjerne en anmeldelse eller et svar fra ledelsen til enhver tid og af alle årsager. De anmeldelser, der offentliggøres på TripAdvisor, er individuelle og meget subjektive meninger. De meninger, der er udtrykt i anmeldelserne, tilhører TripAdvisors medlemmer og ikke TripAdvisor LLC. Vi støtter ikke meninger, der er udtrykt af anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke tilknyttet et sted, der er registreret eller anmeldt på dette websted. I henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udleverer TripAdvisor ikke personlige oplysninger om nogen personer.

Var denne artikel en hjælp?