Supportafdelingen

Hvad er TripAdvisors Erhvervsregistrering?

Erhvervsregistrering er en abonnementstjeneste, der tillader hoteller at føje 3 direkte kontaktpunkter til deres ejendomsside, så rejsende, der kommer forbi siden, kan kontakte hotellet direkte.

Med fleksibel visning kan virksomheder vælge mellem telefonnumre, e-mailadresser eller URL-adresser. Alle disse kontaktoplysninger vil blive vist på TripAdvisors 30 domæner og på vores mobilwebsted. Hvis dit websted findes på flere forskellige sprog, kan du indtaste unikke webadresser, telefonnumre og e-mailadresser, og specificere de TripAdvisor-domæner, som du gerne vil have, at hver enkelt skal vises på.

Abonnenter har også ret til at offentliggøre særtilbud og meddelelser på alle TripAdvisor-domæner. Et særtilbud viser tilbud for din ejendom, mens meddelelser er til at dele dine vigtigste nyheder med rejsende. Et abonnement på Erhvervsregistrering giver dig også adgang til Ejendomskontrolpanelet, der indeholder oplysninger om og tendenser for markedet, besøgende og konkurrenter og et diasshow.

Dine links til direkte kontakt vises øverst på din registreringsside. Særtilbud og meddelelser vises neden for dine direkte kontaktoplysninger på din registreringsside samt på meget synlige steder rundt om på webstedet.

Hvis du vil have flere oplysninger om TripAdvisors Erhvervsregistrering, kan du se disse ressourcer:


Hvis du vil købe en erhvervsregistrering, kan du gå til www.tripadvisor.dk/businesslistings.


Var denne artikel en hjælp?