Supportafdelingen

Hvordan er min ejendom endt på TripAdvisor?

Velkommen til TripAdvisor! Som verdens største rejsewebsted har vi ejendomssider for millioner af indkvarteringssteder, restauranter og seværdigheder.

Hvis du ikke har anmodet om din ejendoms side, er den nok blevet oprettet, fordi:

  • En rejsende kan have fortalt os om din ejendom eller indsendt en anmeldelse af den.
  • Vi kan have hørt om din ejendom fra en af vores forretningspartnere, såsom Expedia eller Hotels.com. Vi registrerer alle hoteller i deres systemer.
  • Vores redaktører kan have fundet en henvisning til din ejendom i en artikel eller en rejsehåndbog.

Eftersom din side allerede er oprettet, er du et skridt tættere på at få det meste ud af TripAdvisor. Tilmeld dig ledelsescenteret nu - det er gratis, og du vil få mulighed for at opdatere virksomhedsoplysninger, overføre billeder af din ejendom, svare på gæsters anmeldelser, markedsføre din virksomhed med gratis værktøjer og meget andet.


Var denne artikel en hjælp?