Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για απαντήσεις ιδιοκτητών σε ειδοποιήσεις

Το TripAdvisor θέλει να έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε στην ειδοποίηση που έχει προστεθεί στην καταχώριση της επιχείρησής σας.  Οι οδηγίες για την ανάρτηση απάντησης σε ειδοποιήσεις είναι ότι οι απαντήσεις από τη διεύθυνση πρέπει να είναι:

  • Κατάλληλες για οικογένειες: Δεν επιτρέπονται βωμολοχίες, απειλές, ρατσιστικά σχόλια, φράσεις μίσους ή άλλο περιεχόμενο ακατάλληλο για οικογένειες. Δεν επιτρέπονται οι ωμές περιγραφές βίαιης εγκληματικής δραστηριότητας ή οι περιγραφές άμεσης συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα.
  • Μοναδικές και ανεξάρτητες: Επιτρέπουμε μια απάντηση ανά ειδοποίηση που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Συνεννοηθείτε με τους άλλους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της διεύθυνσης ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, για να βεβαιωθείτε ότι σας έχει ανατεθεί να απαντήσετε στην ειδοποίηση.
  • Αυθεντικές: Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές ή υλικού που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού. Στην παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνεται και η αλληλογραφία με πελάτη ή με τρίτους.
  • Επαγγελματικές: Απαντήσεις από τη διεύθυνση δημοσιεύονται κάτω από την ειδοποίηση. Διαβάζονται από τους γενικούς χρήστες του TripAdvisor και, επομένως, θα πρέπει να γράφονται με τρόπο αντιπροσωπευτικό των πολιτικών εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησής σας.
  • Να αφορούν όλους του χρήστες του TripAdvisor: Μην δημοσιεύετε μια απάντηση που περιλαμβάνει περιεχόμενο άσχετο με την ειδοποίηση. Δεν επιτρέπονται προσωπικές προσβολές ούτε άσχετα σχόλια προσωπικής φύσης. Δεν επιτρέπονται οι κατηγορίες για απάτη μέσω κριτικής. Δεν επιτρέπονται απαντήσεις που απευθύνονται στο προσωπικό του TripAdvisor ή σχολιάζουν τις πολιτικές του TripAdvisor. Οι απαντήσεις των ιδιοκτητών πρέπει να βασίζονται σε εμπειρίες που έχουν ζήσει οι ίδιοι, η διεύθυνση των επιχειρήσεών τους ή τα μέλη του προσωπικού τους.
  • Να σέβονται τo ιδιωτικό απόρρητο: Δεν επιτρέπονται εικασίες ως προς την ταυτότητα των συντακτών. Δεν επιτρέπονται τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε ατόμου, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός προσώπου.
  • Να μην είναι εμπορικές: Δεν επιτρέπεται διαφημιστικό υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως μεταξύ άλλων κίνητρα για να επισκεφτεί ο πελάτης την επιχείρησή σας, προγράμματα αφοσίωσης και διευθύνσεις URL που δεν σχετίζονται με την εν λόγω κριτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε διεύθυνση URL.
  • Να είναι ευανάγνωστες: Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML, ούτε η υπερβολική χρήση μόνο κεφαλαίων, γλώσσας αργκό, προβληματικής μορφοποίησης, επαναλαμβανόμενου κειμένου ή τυπογραφικών συμβόλων. Χρησιμοποιήστε το σωστό αλφάβητο για τη γλώσσα στην οποία γράφετε. Μη μεταγράφετε σε άλλο αλφάβητο. Απαντήσεις από τη διεύθυνση που έχουν μεταφραστεί μηχανικά και είναι δυσανάγνωστες και ακατανόητες δεν θα γίνονται δεκτές. Θα απορρίπτουμε απαντήσεις από τη διεύθυνση που είναι γραμμένες σε δύο γλώσσες.

Εάν η απάντησή σας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες αυτές, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών και θα λάβετε μια ειδοποίηση.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;