Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για τις Λίστες ταξιδιών

Οι γνώμες που εκφράζονται στις Λίστες ταξιδιών είναι εκείνες των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια Λίστα ταξιδιού για οποιονδήποτε λόγω, άνευ προειδοποίησης. Η Λίστα ταξιδιού πρέπει να είναι:

  • Κατάλληλη για οικογένειες - Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα.
  • Πρωτότυπη - Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ιστοσελίδων, των μηνυμάτων e-mail, άλλων κριτικών κ.λπ. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή το όνομα κάποιου άλλου μέλους.
  • Προσωπικές, από την οπτική γωνιά του ταξιδιώτη - Οι Λίστες ταξιδιών γράφονται από ταξιδιώτες για ταξιδιώτες. Δεν πρέπει να είναι γραμμένες από τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους της διεύθυνσης που εμφανίζονται ως ταξιδιώτες. Τα μέλη που συνδέονται με μια επιχείρηση ή ένα κατάλυμα το οποίο αναφέρεται σε μια Λίστα ταξιδιού οφείλουν να δηλώνουν αυτή την ιδιότητά τους. Απαγορεύεται στα μέλη να υποδύονται ότι ανήκουν στο προσωπικό του TripAdvisor. Τα ονόματα οθόνης και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων δεν πρέπει να περιέχουν οτιδήποτε θα μπορούσε να υπαινίσσεται ότι εργάζεστε για το TripAdvisor.
  • Μοναδική και ανεξάρτητη - Τα μέλη μπορούν να δημιουργήσουν όσες ξεχωριστές Λίστες ταξιδιών επιθυμούν, αλλά θα αφαιρέσουμε κάθε Λίστα ταξιδιού που κρίνεται διπλή ή ανάρμοστη.
  • Να αφορά άλλους ταξιδιώτες - Οι Λίστες ταξιδιών πρέπει να περιέχουν υλικό σχετικό με τα ταξίδια. Το άσχετο περιεχόμενο θα αφαιρείται.
  • Μη εμπορική - Οι Λίστες ταξιδιών δεν πρέπει να περιέχουν κανενός είδους υλικό προώθησης του συντάκτη. Επιτρέπουμε τους συνδέσμους προς σελίδες εκτός του TripAdvisor, αλλά αυτό ισχύει μόνο εφόσον δεν γίνεται κατάχρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα URL για οποιονδήποτε λόγο.
  • Γραμμένη στα ΑγγλικάΑπαγορεύονται οι επισημάνσεις HTML, καθώς και η υπερβολική χρήση μόνο κεφαλαίων γραμμάτων, γλώσσας αργκό ή τυπογραφικών συμβόλων.
  • Όριο ηλικίας - Απαγορεύονται οι κριτικές από παιδιά κάτω των 13 ετών.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;