Κέντρο βοήθειας

Το TripAdvisor παρακολουθεί τα μηνύματα;

Το TripAdvisor δεν παρακολουθεί ενεργά τα μηνύματα που ανταλλάσσουν τα μέλη μεταξύ τους. Ωστόσο, κατά καιρούς χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματα για να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη έπειτα από σχετικό αίτημά σας ή για να ερευνήσουμε παραβιάσεις των οδηγιών μας για την ανταλλαγή μηνυμάτων ή παραβιάσεις των Όρων χρήσης (δηλαδή ανεπιθύμητη αλληλογραφία, εμπορική αλληλογραφία και καταγγελίες για κατάχρηση), γι’ αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να διαβάζουμε ή να διαγράφουμε μηνύματα και να απενεργοποιούμε προσωρινά ή μόνιμα τα προνόμια ανταλλαγής μηνυμάτων, εάν επιβεβαιώσουμε ότι γίνεται κακή χρήση.

Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ σε άλλα μέλη ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσετε με κάποιο μέλος χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Εάν λάβετε ένα προσωπικό μήνυμα που δεν πληροί τις οδηγίες μας, καταγγείλτε το σε εμάς χρησιμοποιώντας το κουμπί αναφοράς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή παρενόχλησης στο κάτω μέρος του μηνύματος.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;