Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για Απαντήσεις από τη διεύθυνση

Το TripAdvisor δίνει τη δυνατότητα στη διεύθυνση ή σε αντιπροσώπους καταλυμάτων, εστιατορίων ή αξιοθέατων να απαντούν σε κριτικές που έχουν γράφονται για την επιχείρησή τους. Φροντίστε να γράψετε την απάντηση όπως θέλετε να τη δείτε δημοσιευμένη στον ιστότοπο. Για να δημοσιευτεί μια απάντηση από τη διεύθυνση, πρέπει:

  • Να είναι κατάλληλη για οικογένειες: Δεν επιτρέπονται βλασφημίες, απειλές, ρατσιστικά σχόλια, φράσεις μίσους ή άλλο περιεχόμενο ακατάλληλο για οικογένειες. Δεν επιτρέπονται λεπτομερείς αναφορές σε βίαιες εγκληματικές ενέργειες ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Οι αναφορές σε θανάτους θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
  • Να είναι μοναδική και ανεξάρτητη: Επιτρέπεται μία απάντηση ανά κριτική που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Συνεννοηθείτε με τους άλλους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της διεύθυνσης ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, για να βεβαιωθείτε ότι σας έχει ανατεθεί να απαντήσετε στην κριτική.
  • Να είναι πρωτότυπη: Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές, διαδόσεων ή υλικού που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού. Αυτό περιλαμβάνει αλληλογραφία με πελάτη ή τρίτους.
  • Να αντανακλά επαγγελματισμό: Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δημοσιεύονται κάτω από την κριτική που προσδιορίζετε όταν γράφετε την απάντησή σας. Διαβάζονται από τους γενικούς χρήστες του TripAdvisor και, επομένως, θα πρέπει να γράφονται με τρόπο αντιπροσωπευτικό των πολιτικών εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησής σας.
  • Να αφορά όλους τους χρήστες του TripAdvisor: Μη δημοσιεύετε απαντήσεις που περιλαμβάνουν περιεχόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με την εν λόγω κριτική. Δεν επιτρέπονται προσωπικές προσβολές ούτε άσχετα σχόλια προσωπικής φύσης. Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δεν πρέπει να απειλούν ή να εκβιάζουν τους συντάκτες των κριτικών ούτε να επιχειρούν να παρεμποδίσουν τις συνεισφορές των σχολιαστών στον ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπονται κατηγορίες για απάτη μέσω κριτικών. Δεν επιτρέπονται απαντήσεις που απευθύνονται στο προσωπικό του TripAdvisor ή σχολιάζουν τις πολιτικές του TripAdvisor. Οι απαντήσεις των ιδιοκτητών πρέπει να βασίζονται σε εμπειρίες που έχουν ζήσει οι ίδιοι, η διεύθυνση των επιχειρήσεών τους ή τα μέλη του προσωπικού τους.
  • Να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα: Δεν επιτρέπονται εικασίες ως προς την ταυτότητα του σχολιαστή. Δεν επιτρέπεται η παράθεση των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε ατόμου, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου.
  • Να μην είναι εμπορική: Δεν επιτρέπεται διαφημιστικό υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως π.χ. κίνητρα για να επιστρέψει ο πελάτης, προγράμματα αφοσίωσης και διευθύνσεις URL που δεν σχετίζονται με την εν λόγω κριτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε διεύθυνση URL.
  • Να είναι γραμμένη σε τυπική μορφή email: Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML ούτε η υπερβολική χρήση μόνο κεφαλαίων, γλώσσας αργκό, προβληματικής μορφοποίησης, επαναλαμβανόμενου κειμένου ή τυπογραφικών συμβόλων. Έχετε υπόψη ότι η πλειοψηφία των στοιχείων μορφοποίησης κειμένου και παραγράφων, μεταξύ των οποίων και οι λίστες, δεν εμφανίζονται στις απαντήσεις των ιδιοκτητών. Χρησιμοποιήστε το σωστό αλφάβητο για τη γλώσσα στην οποία γράφετε. Μη μεταγράφετε σε άλλο αλφάβητο. Απαντήσεις από τη διεύθυνση που έχουν μεταφραστεί μηχανικά και είναι δυσανάγνωστες και ακατανόητες δεν θα γίνονται δεκτές. Θα απορρίπτουμε απαντήσεις από τη διεύθυνση που είναι γραμμένες σε δύο γλώσσες.
  • Να έχει υποβληθεί με έγκυρη διεύθυνση email: Μη χρησιμοποιείτε πλαστές διευθύνσεις email. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν παρουσιαστεί πρόβλημα με την απάντησή σας.

Εάν η απάντησή σας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες μας, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων εργάσιμων ημερών και θα λάβετε μια ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη Απαντήσεων από τη διεύθυνση, ανατρέξτε στον οδηγό μας.

Για να γράψετε μια Απάντηση από τη διεύθυνση, συνδεθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης. Στο μενού, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κριτικές» και επιλέξτε «Απάντηση σε κριτικές».

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση από τη διεύθυνση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται από σχολιαστές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;