Κέντρο βοήθειας

Αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας

"Οδηγίες για απαντήσεις εκ μέρους της διεύθυνσης "

TripAdvisor Support -

Το TripAdvisor δίνει τη δυνατότητα στη διεύθυνση ή σε αντιπροσώπους καταλυμάτων, εστιατορίων ή αξιοθέατων να απαντούν σε κριτικές που γράφονται για την επιχείρησή τους. Φροντίστε να γράψετε την απάντηση όπως θέλετε να τη δείτε δημοσιευμένη στον ιστότοπο. Για να δημοσιευτεί μία απάντηση από τη διεύθυνση, πρέπει:

  • Να είναι κατάλληλη για οικογένειες - Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα.
  • Να είναι μοναδική και ανεξάρτητη - Επιτρέπεται μία απάντηση ανά κριτική που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Συνεννοηθείτε με τους άλλους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της διεύθυνσης ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για να βεβαιωθείτε ότι σας έχει ανατεθεί η απάντηση στην κριτική.
  • Να είναι πρωτότυπη - Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με πελάτη ή τρίτους.
  • Να είναι επαγγελματική - Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δημοσιεύονται κάτω από την κριτική στην οποία απαντούν. Διαβάζονται από όλους τους χρήστες του TripAdvisor και, επομένως, θα πρέπει να γράφονται με τρόπο αντιπροσωπευτικό των πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησής σας.
  • Να αφορά όλους του χρήστες του TripAdvisor - Το άσχετο περιεχόμενο θα αφαιρείται. Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δεν πρέπει να απειλούν ή να εκβιάζουν τους συντάκτες των κριτικών ούτε να επιχειρούν να παρεμποδίσουν τις συνεισφορές των σχολιαστών στον ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπονται οι κατηγορίες για ψευδή κριτική.
  • Να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα - Δεν επιτρέπονται εικασίες ως προς την ταυτότητα του συντάκτη της κριτικής ούτε η παράθεση πληροφοριών που θα επέτρεπαν την αναγνώρισή τους.
  • Να μην είναι εμπορική - Δεν επιτρέπεται κανενός είδους υλικό προώθησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε URL.

 

Εάν η απάντησή σας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες μας, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων εργάσιμων ημερών και θα λάβετε μια ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους και τους τρόπους σύνταξης μίας απάντησης εκ μέρους της διεύθυνσης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο συμβουλών και στον οδηγό ή στις Συχνές ερωτήσεις.

Για να γράψετε μια Απάντηση εκ μέρους της διεύθυνση, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης και επιλέξτε «Γράψτε μια απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης» στην ενότητα «Γρήγοροι σύνδεσμοι».

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει κριτική ή απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.