Κέντρο βοήθειας

Αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για Απαντήσεις από τη διεύθυνση

TripAdvisor Support -

Το TripAdvisor δίνει τη δυνατότητα στη διεύθυνση ή σε εκπροσώπους καταλυμάτων, εστιατορίων ή αξιοθέατων να απαντούν σε κριτικές που γράφονται για την επιχείρησή τους. Φροντίστε να γράψετε την απάντηση όπως θέλετε να τη δείτε δημοσιευμένη στον ιστότοπο. Για να δημοσιευτεί μία απάντηση από τη διεύθυνση, πρέπει:

  • Να είναι κατάλληλες για οικογένειες - Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα.
  • Να είναι μοναδική και ανεξάρτητη. Επιτρέπεται μία απάντηση ανά κριτική που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Συνεννοηθείτε με τους άλλους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της διεύθυνσης ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για να βεβαιωθείτε ότι σας έχει ανατεθεί να απαντήσετε στην κριτική.
  • Να είναι αυθεντική - Να μην περιλαμβάνει παράθεση υλικού από άλλες πηγές, όπως η αλληλογραφία με πελάτη ή τρίτους.
  • Να είναι επαγγελματική. Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δημοσιεύονται κάτω από την κριτική στην οποία απαντούν. Διαβάζονται από όλους τους χρήστες του TripAdvisor και, επομένως, θα πρέπει να γράφονται με τρόπο αντιπροσωπευτικό των πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησής σας.
  • Να αφορά όλα τα μέλη και τους επισκέπτες του TripAdvisor - Το μη σχετικό περιεχόμενο θα αφαιρείται. Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δεν πρέπει να απειλούν ή να εκβιάζουν τους συντάκτες των κριτικών ούτε να επιχειρούν να παρεμποδίσουν τις συνεισφορές των σχολιαστών στον ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπονται οι κατηγορίες για απάτη μέσω κριτικής.
  • Να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Δεν επιτρέπονται εικασίες ως προς την ταυτότητα του συντάκτη της κριτικής ούτε η παράθεση πληροφοριών που θα επέτρεπαν την αναγνώρισή τους.
  • Να μην είναι εμπορική. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους υλικό προώθησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε URL.

Εάν η απάντησή σας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες μας, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων εργάσιμων ημερών και θα λάβετε μια ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη Απαντήσεων από τη διεύθυνση, δείτε τον οδηγό μας.

Για να γράψετε μια Απάντηση από τη διεύθυνση, συνδεθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Κριτικές» και επιλέξτε «Απάντηση σε κριτικές».

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι εκείνες των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται από σχολιαστές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.