Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για απαντήσεις από τη διεύθυνση

Εκτιμάμε τη συνεισφορά σας και σας προτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τους άλλους ταξιδιώτες! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών και συμβουλών. Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική περιεχομένου του TripAdvisor και να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των απαντήσεων σε κριτικές:

Να είναι πρωτότυπες

Μην περιλαμβάνετε αλληλογραφία από πελάτες ή τρίτους, ή αποσπάσματα κριτικών ταξιδιωτών.

Να μην έχουν συνταχθεί για εμπορική χρήση

Μην περιλαμβάνετε εμπορικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους. Οι απαντήσεις που προσφέρουν προσωπικά οφέλη, όπως δώρα, υπηρεσίες ή χρήματα, θα αφαιρούνται. Δεν επιτρέπονται απαντήσεις που περιλαμβάνουν συνδέσμους, εκτός κι αν αυτοί είναι σχετικοί με την κριτική.

Να είναι εντός θέματος

Μη δημοσιεύετε απαντήσεις με περιεχόμενο που δεν αφορά την εν λόγω κριτική. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικές απόψεις για ζητήματα πολιτικής, ηθικής, θρησκείας ή για ευρύτερα κοινωνικά κινήματα. Οι απαντήσεις από τη διεύθυνση δεν πρέπει να απειλούν ή να εκβιάζουν τους συντάκτες των κριτικών ούτε να επιχειρούν να παρεμποδίσουν τις συνεισφορές των σχολιαστών στον ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπονται κατηγορίες για απάτη μέσω κριτικών. Δεν επιτρέπονται απαντήσεις που απευθύνονται στο προσωπικό του TripAdvisor ή σχολιάζουν τις πολιτικές του TripAdvisor.

Να σέβονται το ιδιωτικό απόρρητο

Δεν επιτρέπονται εικασίες ως προς την ταυτότητα του συντάκτη της κριτικής. Δεν επιτρέπεται η παράθεση προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ονομάτων, διευθύνσεων και τηλεφωνικών αριθμών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός προσώπου.

Να είναι ευανάγνωστες

Μη χρησιμοποιείτε λίστες, κουκκίδες ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν θα εμφανίζονται στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Απαντήσεις από τη διεύθυνση που έχουν μεταφραστεί μηχανικά και είναι δυσανάγνωστες και ακατανόητες δεν θα γίνονται δεκτές.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;