Κέντρο βοήθειας

Τι είναι η Απάντηση από τη διεύθυνση;

Το TripAdvisor επιτρέπει στους εκπροσώπους καταλυμάτων, εστιατορίων ή αξιοθέατων να δημοσιεύσουν μία απάντηση σε κάθε κριτική για την επιχείρησή τους. Η απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης είναι η ευκαιρία σας να μοιραστείτε την άποψή σας για τα σχόλια του συντάκτη της κριτικής με τους μελλοντικούς επισκέπτες της σελίδας σας. Η απάντηση δημοσιεύεται κάτω από την κριτική στην οποία απαντάτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους και τον τρόπο σύνταξης Απαντήσεων από τη διεύθυνση, δείτε τον οδηγό μας.

Για να γράψετε μια Απάντηση από τη διεύθυνση, συνδεθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Κριτικές» και επιλέξτε «Απάντηση σε κριτικές».

Για να δημοσιευτεί η απάντησή σας από τη διεύθυνση, πρέπει να τηρεί αυτές τιςοδηγίες. Εάν τηρεί τις οδηγίες, θα δημοσιευτεί συνήθως μέσα σε μερικές εργάσιμες ημέρες και θα λάβετε σχετική ειδοποίηση.

Δεν έχετε ακόμη εγγραφεί ως ιδιοκτήτης; Επισκεφθείτε τη σελίδα TripAdvisor.com.gr/Owners για να ξεκινήσετε.

Εάν η επιχείρησή σας έχει καταχωρηθεί μέσω του FlipKey ή του Holiday Lettings, θα πρέπει να υποβάλετε την απάντησή σας μέσω των δικών τους ιστότοπων.

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι εκείνες των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται από σχολιαστές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο. Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;