Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης καταλυμάτων

Βασικές απαιτήσεις

Τα καταλύματα στο TripAdvisor πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Πρέπει να είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό
 • Πρέπει να έχουν επίσημη επωνυμία
 • Πρέπει να έχουν επίσημη διεύθυνση σε μια μόνιμη τοποθεσία
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά για 12 συνεχόμενες εβδομάδες τον χρόνο σε μια μόνιμη τοποθεσία
 • Πρέπει να διαθέτουν πολλά δωμάτια/μονάδες
 • Πρέπει να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους από έναν πελάτη/γκρουπ πελατών τη φορά
 • Τα καταλύματα ΔΕΝ πρέπει να απαιτούν από τους πελάτες τους να μένουν για πάνω από 7 διανυκτερεύσεις
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά αυτήν τη στιγμή ή να δέχονται κρατήσεις για όταν ανοίξουν στο μέλλον

Περιορισμοί

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν ως καταλύματα:

 • Εταιρείες διαχείρισης καταλυμάτων
 • Εταιρείες κρατήσεων
 • Πολλές μονάδες που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. καλύβες που είναι διασκορπισμένες σε μια μεγάλη ορεινή περιοχή)
 • Καταλύματα που βρίσκονται μετά τον έλεγχο στα αεροδρόμια
 • Τα καταλύματα που αποτελούν τμήμα ή ομάδα δωματίων μέσα σε κάποιο άλλο κατάλυμα
  • Πιθανή εξαίρεση: εάν το τμήμα είναι εντελώς ξεχωριστό (διαφορετικό κτίριο, ολόκληρος όροφος, ξεχωριστή πτέρυγα) και διαθέτει επίσημο όνομα και ξεχωριστή επιχειρηματική άδεια

Κατηγορίες καταλυμάτων

Οι συντάκτες μας εκχωρούν κάθε καταχώριση καταλύματος σε μία και μοναδική κατηγορία καταλύματος:

Για να εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία καταλύματος μια επιχείρηση, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ΕΝΑ από τα ακόλουθα:

 • Το κατάλυμα πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας. Πρέπει να δούμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες καταχωρισμένες στον επίσημο ιστότοπο του καταλύματος και στον ιστότοπο οποιουδήποτε συνεργάτη κρατήσεων. 

Ή

 • Το κατάλυμα διαθέτει μια επίσημη επιχειρηματική άδεια που έχει εκδοθεί από μια τοπική κρατική ή τουριστική αρχή και η άδεια αυτή προσδιορίζει τον συγκεκριμένο τύπο καταλύματος, όπως ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Ο ιστότοπος ΔΕΝ αποδέχεται τα ακόλουθα ως άδειες:

 • Υγειονομικές άδειες
 • Άδειες παροχής φαγητού και ποτού
 • Φορολογικά έγγραφα
 • Άδειες πυροπροστασίας/αστυνομίας/ασφάλειας
 • Τεκμηρίωση ασφάλισης
 • Οποιοδήποτε έγγραφο δεν παρέχεται από επίσημη κρατική ή τουριστική πηγή

Ενοικιαζόμενα

Το TripAdvisor δεν καταχωρίζει καταλύματα που διατίθενται για αποκλειστική χρήση από έναν πελάτη/ομάδα πελατών τη φορά. Τα εν λόγω καταλύματα ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για καταχώριση ως ενοικιαζόμενα.

Εγγράψτε το ενοικιαζόμενό σας στο Ενοικιαζόμενα του TripAdvisor.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;