Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης Δραστηριοτήτων

Βασικές απαιτήσεις

Οι Δραστηριότητες στο TripAdvisor πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια.

Μόνιμα αξιοθέατα:

 • Πρέπει να είναι τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Πρέπει να είναι κατάλληλα για οικογένειες
 • Πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πρέπει να έχουν μια επίσημη ονομασία ή μόνιμη διεύθυνση
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στο κοινό σε τακτή προγραμματισμένη βάση
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
  • Εξαίρεση: Οι παραστάσεις πρέπει να γίνονται σε ένα χώρο για τουλάχιστον 24 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
 • Πρέπει να είναι ήδη ανοιχτά ή να δέχονται κρατήσεις για όταν ανοίξουν στο μέλλον

Περιηγήσεις, κρουαζιέρες και μαθήματα:

 • Πρέπει να είναι τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Πρέπει να είναι κατάλληλα για οικογένειες
 • Πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πρέπει να διαθέτουν ένα επίσημο όνομα και ένα δημοσιευμένο αριθμό τηλεφώνου ή email
 • Πρέπει να πρόκειται για επιχείρηση διοργάνωσης περιηγήσεων και όχι για μεμονωμένη περιήγηση
 • Πρέπει να λειτουργούν για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
 • Πρέπει να διαθέτουν επίσημο ιστότοπο που προσφέρει δείγμα δρομολογίου, το οποίο περιλαμβάνει:
  • διάρκεια περιήγησης
  • περιγραφή των όσων περιλαμβάνονται στην περιήγηση
  • το όνομα της πόλης απ' όπου αναχωρεί η περιήγηση
 • Εάν παραδίδονται μαθήματα, πρέπει να είναι μονοήμερα
 • Δείτε τις οδηγίες καταχώρισης Περιηγήσεων για περισσότερες πληροφορίες

Περιορισμοί

Τα ακόλουθα ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν ως Δραστηριότητες:

 • Μαθήματα, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα ή αποδράσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια πολλών ημερών
 • Επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα κριτήριά μας περί καταλληλότητας για οικογένειες
 • Επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πόλεις ή αεροδρόμια
 • Εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή άλλες βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που υποβάλλονται από χρήστες
  • Σημείωση: Ορισμένες εκδηλώσεις είναι καταχωρισμένες στο TripAdvisor, αλλά είναι ειδικά επιλεγμένες από εμάς.
 • Ταξιδιωτικά γραφεία (αν δεν πληρούν τις συγκεκριμένες οδηγίες) ή άλλοι μεταπωλητές δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις πώλησης εισιτηρίων
 • Επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που λειτουργούν μόνο μέσω Ίντερνετ/κινητών συσκευών
  • Πλατφόρμες κρατήσεων, ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης, κ.λπ.
  • Εφαρμογές για κινητές συσκευές, περιηγήσεις χωρίς ξεναγό, κ.λπ.
 • Επιχειρήσεις ή λέσχες που απαιτούν μία εφαρμογή ή συνδρομή, για να γίνεις μέλος/να χρησιμοποιήσεις τις εγκαταστάσεις τους
 • Αλυσίδες καταστημάτων (εκτός από το κυρίως κατάστημα της αλυσίδας)
 • Γραφέια ενοικίασης αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων: Διοργανωτές γάμων, υπηρεσίες υποδοχής, φωτογράφοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, κ.λπ.

Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

Οι Δραστηριότητες εμφανίζονται κάτω από διαφορετικές κατηγορίες τύπων αξιοθέατων.

Δείτε τις κατηγορίες Δραστηριοτήτων για λεπτομερείς περιγραφές σχετικά με δραστηριότητες που πληρούν ή δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;