Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης Δραστηριοτήτων

Βασικές απαιτήσεις

Οι Δραστηριότητες στο TripAdvisor πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια.

Μόνιμα αξιοθέατα:

 • Πρέπει να είναι τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Πρέπει να είναι κατάλληλα για οικογένειες
 • Πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πρέπει να έχουν μια επίσημη ονομασία ή μόνιμη διεύθυνση
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στο κοινό σε τακτή προγραμματισμένη βάση
 • Πρέπει να είναι ανοιχτά για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
  • Εξαίρεση: Οι παραστάσεις πρέπει να γίνονται σε ένα χώρο για τουλάχιστον 24 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
 • Πρέπει να είναι ήδη ανοιχτά ή να δέχονται κρατήσεις για όταν ανοίξουν στο μέλλον

Περιηγήσεις, κρουαζιέρες και μαθήματα:

 • Πρέπει να είναι τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Πρέπει να είναι κατάλληλα για οικογένειες
 • Πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πρέπει να διαθέτουν ένα επίσημο όνομα και ένα δημοσιευμένο αριθμό τηλεφώνου ή email
 • Πρέπει να πρόκειται για επιχείρηση διοργάνωσης περιηγήσεων και όχι για μεμονωμένη περιήγηση
 • Πρέπει να λειτουργούν για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους
 • Πρέπει να διαθέτουν επίσημο ιστότοπο που προσφέρει δείγμα δρομολογίου, το οποίο περιλαμβάνει:
  • διάρκεια περιήγησης
  • περιγραφή των όσων περιλαμβάνονται στην περιήγηση
  • το όνομα της πόλης απ' όπου αναχωρεί η περιήγηση
 • Εάν παραδίδονται μαθήματα, πρέπει να είναι μονοήμερα
 • Δείτε τις οδηγίες καταχώρισης Περιηγήσεων για περισσότερες πληροφορίες

Περιορισμοί

Τα ακόλουθα ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν ως Δραστηριότητες:

 • Μαθήματα, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα ή αποδράσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια πολλών ημερών
 • Επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα κριτήριά μας περί καταλληλότητας για οικογένειες
 • Επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πολιτική μας περί μεταχείρισης των ζώων
 • Πόλεις ή αεροδρόμια
 • Εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή άλλες βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που υποβάλλονται από χρήστες
  • Σημείωση: Ορισμένες εκδηλώσεις είναι καταχωρισμένες στο TripAdvisor, αλλά είναι ειδικά επιλεγμένες από εμάς.
 • Ταξιδιωτικά γραφεία (αν δεν πληρούν τις συγκεκριμένες οδηγίες) ή άλλοι μεταπωλητές δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις πώλησης εισιτηρίων
 • Επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που λειτουργούν μόνο μέσω Ίντερνετ/κινητών συσκευών
  • Πλατφόρμες κρατήσεων, ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης, κ.λπ.
  • Εφαρμογές για κινητές συσκευές, περιηγήσεις χωρίς ξεναγό, κ.λπ.
 • Επιχειρήσεις ή λέσχες που απαιτούν μία εφαρμογή ή συνδρομή, για να γίνεις μέλος/να χρησιμοποιήσεις τις εγκαταστάσεις τους
 • Αλυσίδες καταστημάτων (εκτός από το κυρίως κατάστημα της αλυσίδας)
 • Γραφέια ενοικίασης αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων: Διοργανωτές γάμων, υπηρεσίες υποδοχής, φωτογράφοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, κ.λπ.
 • Κάρτες έκπτωσης ή πολλαπλά εισιτήρια ελευθέρας για μια πόλη

Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

Οι Δραστηριότητες εμφανίζονται κάτω από διαφορετικές κατηγορίες τύπων αξιοθέατων.

Δείτε τις κατηγορίες Δραστηριοτήτων για λεπτομερείς περιγραφές σχετικά με δραστηριότητες που πληρούν ή δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;