Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης δραστηριοτήτων

Βασικές απαιτήσεις

Οι δραστηριότητες στο TripAdvisor πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ένα μόνιμο αξιοθέατο/σημείο ενδιαφέροντος είναι ένα μόνιμο μέρος στη φύση ή ένα τεχνητό μέρος που οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν. Τα μόνιμα αξιοθέατα/σημεία ενδιαφέροντος πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες οδηγίες:

  • Πρέπει να έχουν μια επίσημη ονομασία και μια μόνιμη διεύθυνση
  • Πρέπει να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στο κοινό
  • Πρέπει να είναι ανοιχτά για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους

Εξαίρεση: Οι παραστάσεις πρέπει να γίνονται σε έναν χώρο για τουλάχιστον 24 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους. Ορισμένα παραδείγματα, μεταξύ άλλων, είναι τα παρακάτω: καταστήματα, μουσεία, περιοχές φυσικής ομορφιάς, αγάλματα και άλλα. Για να εγγραφείτε ως μόνιμο αξιοθέατο/σημείο ενδιαφέροντος, μεταβείτε εδώ: https://www.tripadvisor.com.gr/GetListedNew.

Προμηθευτές μπορεί να είναι γραφεία διοργάνωσης περιηγήσεων, διοργανωτές, πρακτορεία, άτομα ή επιχειρήσεις που διοργανώνουν περιηγήσεις, δραστηριότητες, μαθήματα, κρουαζιέρες και εμπειρίες για τους ταξιδιώτες. Για να εγγραφείτε ως προμηθευτής, μεταβείτε εδώ: https://supplier.viator.com/sign-up-info. Τα καταχωρισμένα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες προϊόντων των TripAdvisor Experiences.

Περιορισμοί

Τα ακόλουθα ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν ως Δραστηριότητες:

  • Πόλεις ή αεροδρόμια
  • Εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή άλλες βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που υποβάλλονται από χρήστες
    • Σημείωση: Ορισμένες εκδηλώσεις είναι καταχωρισμένες στο TripAdvisor, αλλά είναι ειδικά επιλεγμένες από εμάς.
  • Επιχειρήσεις ή λέσχες που απαιτούν μια εφαρμογή ή συνδρομή για να γίνει κάποιος μέλος/να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις τους
  • Αλυσίδες καταστημάτων (εκτός από το κύριο κατάστημα της αλυσίδας)
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;