Κέντρο βοήθειας

Οι οδηγίες μας για τις κριτικές ταξιδιωτών

Εκτιμάμε τη συνεισφορά σας και σας προτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τους άλλους ταξιδιώτες! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών και συμβουλών. Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική περιεχομένου του TripAdvisor και να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες σχετικά με τις κριτικές:

Να μην έχουν συνταχθεί για εμπορική χρήση

Δεν επιτρέπονται κριτικές που περιλαμβάνουν συνδέσμους ή περιεχόμενο που παρατίθεται μόνο για προωθητικούς σκοπούς.

Να είναι εντός θέματος

Φροντίστε οι κριτικές σας να είναι χρήσιμες για τους ταξιδιώτες και να τους αφορούν. Έχετε υπόψη ότι διαβάζουν την κριτική σας προκειμένου να κατανοήσουν πώς μπορεί να είναι η δική τους εμπειρία με την επιχείρηση. Για αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να περιλαμβάνετε προσωπικές απόψεις σχετικά με την πολιτική, την ηθική, τη θρησκεία ή ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.   Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική διαχείρισης κριτικών του TripAdvisor, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή σε άλλους ταξιδιώτες θα αφαιρούνται. Εάν θέλετε να υποβάλετε μια ερώτηση ή ένα σχόλιο για τα μέλη του TripAdvisor, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φόρουμ μας. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση διαθέτει στην καταχώρισή της τη δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων. Δημοσιεύστε τις ερωτήσεις σας στους ιδιοκτήτες εκεί!

Να είναι αμερόληπτες

Οι πιο χρήσιμες κριτικές είναι αυτές που παρέχουν αντικειμενικές συμβουλές. Δεν επιτρέπουμε σε άτομα ή οντότητες που έχουν ή συνδέονται με μια επιχείρηση να δημοσιεύουν κριτικές ούτε γι’ αυτήν αλλά ούτε και για ανταγωνιστές της. Οι κριτικές που υποβάλλονται με στόχο τον εκβιασμό μιας επιχείρησης δεν θα δημοσιεύονται. Εάν υποψιάζεστε ότι μια κριτική είναι ψευδής ή ότι δεν πληροί τις οδηγίες δημοσίευσης του TripAdvisor, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Αναφορά προβλήματος με κριτική», η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε κριτικής.

Να είναι εξ ιδίας πείρας

Η κοινότητά μας θέλει να μάθει για τη δική σας εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτές οι πληροφορίες από τρίτους, οι φήμες ή οι παραθέσεις από άλλες πηγές. Θα πρέπει να υποβάλλετε κριτικές που βασίζονται στις δικές σας εμπειρίες και να φροντίζετε να περιλαμβάνετε αρκετές λεπτομέρειες σε αυτές, έτσι ώστε οι άλλοι ταξιδιώτες να τις βρουν χρήσιμες.

Να είναι ευανάγνωστες

Για τις κριτικές ισχύει συγκεκριμένο όριο χαρακτήρων. Καλύψτε το με λεπτομέρειες για το ταξίδι σας και αποφύγετε τους επιπλέον χαρακτήρες ή τα κενά.  

Η επιχείρηση να είναι καταχωρισμένη από το TripAdvisor

Οι κριτικές πρέπει να σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση για την οποία υποβάλλονται. Φροντίστε λοιπόν να υποβάλλετε το περιεχόμενό σας στη σωστή καταχώριση στο TripAdvisor. Εάν δημοσιεύετε περιεχόμενο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να αφορά ένα κατάλυμα, εστιατόριο, αξιοθέατο ή κάποια αεροπορική εταιρεία που να πληροί τις απαιτήσεις της καταχώρισής μας. Ως προς τα ενοικιαζόμενα, συνεργαζόμαστε με τα FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip και Vacation Home Rentals. Μπορείτε να βρείτε καταχωρίσεις κρουαζιέρων στον συνεργαζόμενο ιστότοπο http://www.CruiseCritic.com.

Κριτικές για ενοικιαζόμενα

Επιπλέον, οι κριτικές για ενοικιαζόμενα θα πρέπει να είναι:

Πρόσφατες

Για να προσφέρουμε στους αναγνώστες μας πάντα επίκαιρο περιεχόμενο, θα θέλαμε να γράφετε μόνο για τις εμπειρίες που είχατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή, το πολύ, εντός των δύο τελευταίων.

Να αφορούν διαμονές μικρής διάρκειας

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας για οποιαδήποτε διαμονή διάρκειας 90 ημερών ή μικρότερης.

Να ενδιαφέρουν του ταξιδιώτες

Μην ξεχνάτε ότι ο σκοπός των κριτικών μας είναι να βοηθούν τους ταξιδιώτες στον προγραμματισμό των διακοπών τους. Συνεπώς, θα σας παρακαλούσαμε πολύ να γράφετε αποκλειστικά για ζητήματα που αφορούν τα ενοικιαζόμενα. Δηλαδή, να μην υποβάλετε κριτικές σχετικά με εταιρικά καταλύματα ή κατοικίες ενδιάμεσης, προσωρινής ή μεταβατικής στέγασης.

Να συντάσσονται μετά την άφιξη

Θα σας παρακαλούσαμε να γράφετε για τις εμπειρίες σας αφότου φτάσετε στο ενοικιαζόμενό σας. Για να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα των κριτικών μας, προς το παρόν δεν δεχόμαστε κριτικές που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης ή πριν από την άφιξη στην επιχείρηση.

Να είναι δυνατή η επαλήθευση του ονόματος από το συμβόλαιο ενοικίασης

Για να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα των κριτικών, θα σας ζητήσουμε να καταχωρίσετε το όνομα του ατόμου που υπέγραψε το μισθωτήριο συμφωνητικό. (Υποχρεωτικό πεδίο που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της φόρμας «Γράψτε μια κριτική»). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν κοινοποιούμε δημόσια αυτό το όνομα στον ιστότοπό μας.

Να υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης από τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου

Αν ο ιδιοκτήτης ενός ενοικιαζόμενου δεν μπορεί να επαληθεύσει ότι ο συντάκτης της κριτικής ήταν πελάτης, στέλνουμε στον πελάτη ένα αίτημα για υποβολή τεκμηρίωσης. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία διασφάλισης ότι η κριτική αντιστοιχεί στον σωστό ιδιοκτήτη και το σωστό κατάλυμα.

Η επιχείρηση να είναι καταχωρισμένη από το TripAdvisor

Τις καταχωρίσεις ενοικιαζόμενων μας τις παρέχουν οι συνεργαζόμενοι ιστότοποι: FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip και Vacation Home Rentals. Όταν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων διαγράφουν τις καταχωρίσεις τους από μία από αυτές τις υπηρεσίες, καταργείται επίσης και η καταχώριση των αντίστοιχων ενοικιαζόμενων στο TripAdvisor. Δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε κριτικές για ενοικιαζόμενα που δεν καταχωρίζονται πλέον στο TripAdvisor.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;