Κέντρο βοήθειας

Τι σημαίνει ο όρος «κατάλληλο για οικογένειες»;

Όλο το περιεχόμενο στο TripAdvisor πρέπει να είναι κατάλληλο για οικογένειες. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές:

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα όπως, ενδεικτικά:
  • Βωμολοχίες
  • Άσεμνες ή χυδαίες εκφράσεις
  • Φυλετικές/εθνικές προσβολές
  • Εκφράσεις μίσους ή προκατειλημμένα σχόλια
  • Προσωπικές προσβολές
  • Εχθρικά σχόλια και απειλητική γλώσσα
 • Δεν επιτρέπονται οι λεπτομερείς περιγραφές θανάτων, τραυματισμών ή βίαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Οι αναφορές θανάτων ή εγκληματικής δραστηριότητας που βασίζονται σε προσωπική εμπειρία θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
 • Όλες οι καθιερωμένες βρισιές απαγορεύονται (γνωρίζετε ποιες είναι) και θα διαγράφουμε τυχόν κριτικές και δημοσιεύσεις που περιέχουν έξυπνες (ή και όχι) εκδοχές βρισιών γραμμένων ανορθόγραφα, με σκοπό να παρακάμψουν τα φίλτρα περιεχομένου μας.
 • Οι κριτικές και οι δημοσιεύσεις που παρέχουν ή ζητούν συμβουλές για συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες θα διαγράφονται. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά ή την πώληση παράνομων ουσιών (σύμφωνα με τη νομοθεσία του προορισμού), την παρότρυνση ανήλικου σε παραβατική συμπεριφορά, τη διάθεση πλαστών ταυτοτήτων, την αγορά ή την πώληση πλαστών προϊόντων σχεδιαστών, πειρατικών CD, DVD ή video game και άλλων ειδών του παράνομου εμπορίου, την εξαπάτηση των υπαλλήλων του τελωνείου και την δωροδοκία εκπροσώπων των αρχών.
 • Εάν ένα τραγικό συμβάν επηρεάζει άμεσα το ταξίδι σε έναν συγκεκριμένο προορισμό (για παράδειγμα, μία φυσική καταστροφή ή μία κατάσταση που δυσχεραίνει ή αποκλείει την πρόσβαση σε οδούς, αεροδρόμια και καταλύματα), θα επιτρέψουμε τις συζητήσεις για το συμβάν στο φόρουμ, εφόσον έχουν ταξιδιωτικό περιεχόμενο και είναι κατάλληλες για οικογένειες.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;