Κέντρο βοήθειας

Τι σημαίνει ο όρος «κατάλληλο για οικογένειες»;

Όλο το περιεχόμενο στο TripAdvisor θα πρέπει να είναι κατάλληλο για οικογένειες. Ορίστε μερικές συμβουλές:

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας ή εικόνων απρεπούς χαρακτήρα όπως, ενδεικτικά:
   • Βωμολοχίες
   • Άσεμνες ή χυδαίες εκφράσεις
   • Φυλετικές/εθνικές προσβολές
   • Εκφράσεις μίσους ή προκατειλημμένα σχόλια
   • Προσωπικές προσβολές
   • Εχθρικά σχόλια και απειλητική γλώσσα
 • Δεν επιτρέπουμε λεπτομερείς περιγραφές θανάτων, τραυματισμών, βίαιης εγκληματικής δραστηριότητας ή βαναυσότητας απέναντι σε ζώα. Οι αναφορές από πρώτο χέρι για θανάτους και εγκληματική δραστηριότητα θα εξεταστούν σε ατομική βάση.
 • Απαγορεύονται όλες οι τυπικές υβριστικές λέξεις (ξέρετε ποιες είναι).
 • Θα αφαιρούμε κριτικές και οι δημοσιεύσεις που προωθούν ή ζητούν συμβουλές για συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά ή την πώληση παράνομων ουσιών (σύμφωνα με τη νομοθεσία του προορισμού), την παρότρυνση ανήλικου σε παραβατική συμπεριφορά, τη διάθεση πλαστών ταυτοτήτων, την αγορά ή την πώληση πλαστών προϊόντων σχεδιαστών, πειρατικών CD, DVD ή video game και άλλων ειδών του παράνομου εμπορίου, την εξαπάτηση των υπαλλήλων του τελωνείου και την δωροδοκία εκπροσώπων των αρχών. Δεν θα αφαιρούμε περιεχόμενο σχετικά με τα τοπικά ή περιουσιακά διατάγματα ούτε τη μη εγκληματική δραστηριότητα.
 • Εάν ένα τραγικό συμβάν επηρεάζει άμεσα το ταξίδι σε έναν συγκεκριμένο προορισμό (για παράδειγμα, μια φυσική καταστροφή ή μια κατάσταση που δυσχεραίνει ή αποκλείει την πρόσβαση σε οδούς, αεροδρόμια και καταλύματα), θα επιτρέψουμε τις συζητήσεις για το συμβάν στο φόρουμ, εφόσον έχουν ταξιδιωτικό περιεχόμενο και είναι κατάλληλες για οικογένειες.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;