Κέντρο βοήθειας

Ποια είναι η πολιτική του TripAdvisor σχετικά με την μεθοδευμένη προώθηση επιχειρήσεων;

Οι κριτικές πρέπει να υποβάλλονται στο TripAdvisor από μεμονωμένους ταξιδιώτες και όχι από τρίτους.

Υπάρχουν εταιρείες και άτομα που εφαρμόζουν πρακτικές μεθοδευμένης προώθησης επιχειρήσεων και ισχυρίζονται ότι μπορούν να υποβάλλουν κριτικές και να βελτιώσουν την κατάταξη μιας επιχείρησης στο δείκτη δημοτικότητας του TripAdvisor. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών παραβιάζει τις πολιτικές μας και οι επιχειρήσεις που τις χρησιμοποίησαν έχουν τιμωρηθεί αναλόγως. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις κυρώσεις μας σχετικά με την υποβολή πλαστών κριτικών.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;