Κέντρο βοήθειας

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ξανά το περιεχόμενο κάποιου άλλου;

Όλο το περιεχόμενο στο TripAdvisor πρέπει να είναι αυθεντικό και πρωτότυπο

Αυτό σημαίνει τα εξής:

  • Απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή περιεχομένου που έχει ήδη δημοσιευτεί αλλού.
  • Μην υποδύεστε άλλα μέλη της κοινότητας ή του προσωπικού του TripAdvisor, διαφορετικά θα αποκλειστείτε σύντομα από τα φόρουμ. Τα ονόματα που εμφανίζονται στην οθόνη πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες.
  • Ζητάμε από τα μέλη να μη δημοσιεύουν πληροφορίες τις οποίες δεν έχουν άδεια να κοινοποιήσουν, όπως ενδεικτικά: υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων από οποιαδήποτε online ή έντυπη δημοσίευση (από πρακτορεία ειδήσεων, περιοδικά, βιβλία, ταξιδιωτικούς οδηγούς, απομαγνητοφωνήσεις τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων), εμπορικά σήματα, κωδικοί πρόσβασης, κωδικοί έκπτωσης με συνδρομή/μόνο για μέλη, εμπιστευτικές πληροφορίες ή πνευματική ιδιοκτησία άλλου ατόμου ή επιχείρησης.
  • Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει την αναπαραγωγή τόσο των δικών σας κριτικών, περιγραφών, ταξιδιωτικών συμβουλών και αναρτήσεων σε ημερολόγια ή μπλογκ που έχετε προηγουμένως δημοσιεύσει αλλού, όσο και του περιεχομένου άλλων συντακτών. Σκοπός μας είναι να δημοσιεύουμε πρωτότυπο περιεχόμενο για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία και την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων υλικού από άλλες πηγές.
  • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η περιληπτική αναφορά ή η συζήτηση της ιδιωτικής αλληλογραφίας με το προσωπικό του TripAdvisor στα δημόσια φόρουμ, εκτός εάν αυτό έχει ζητηθεί ρητά από το TripAdvisor.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;