Κέντρο βοήθειας

Τι αποτελεί αυθεντικό και πρωτότυπο περιεχόμενο;

Όλο το περιεχόμενο στο TripAdvisor πρέπει να είναι αυθεντικό και πρωτότυπο.

Αυτό σημαίνει τα εξής:

  • Μην δημοσιεύετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
  • Μην υποδύεστε άλλα μέλη της κοινότητας ή του προσωπικού του TripAdvisor, διαφορετικά θα αποκλειστείτε σύντομα από τα φόρουμ. Τα ψευδώνυμα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες.
  • Ζητάμε από τα μέλη να μη δημοσιεύουν πληροφορίες, τις οποίες δεν έχουν άδεια να κοινοποιήσουν, όπως ενδεικτικά: υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων από οποιαδήποτε online ή έντυπη δημοσίευση (από πρακτορεία ειδήσεων, περιοδικά, βιβλία, ταξιδιωτικούς οδηγούς, απομαγνητοφωνήσεις τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων), εμπορικά σήματα, κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς έκπτωσης με συνδρομή/μόνο για μέλη, εμπιστευτικές πληροφορίες ή την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή επιχείρησης.
  • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η περιληπτική αναφορά ή η συζήτηση της ιδιωτικής αλληλογραφίας με το προσωπικό του Trip Advisor στα δημόσια φόρουμ, εκτός εάν αυτό έχει ζητηθεί ρητά από το Trip Advisor.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;