Κέντρο βοήθειας

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα widget του TripAdvisor;

Τα widget του TripAdvisor είναι διαθέσιμα σε καταλύματα, αξιοθέατα, εστιατόρια και προορισμούς που έχουν καταχωρηθεί στο TripAdvisor. Δεν χρειάζεται να είστε ιδιοκτήτης ή επίσημος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης για να χρησιμοποιήσετε widget, αλλά ο ιστότοπός σας πρέπει:

  1. Να είναι ένα online, προσωπικό, μη εμπορικό χρονογράφημα ή ημερολόγιο (π.χ. ένα blog.)
    Ή
  2. Να έχει άμεση σχέση με τα ταξίδια
ΚΑΙ
  1. Να προσφέρει ταξιδιωτικές ή σχετιζόμενες με ταξίδια υπηρεσίες και προϊόντα, όπως, ενδεικτικά, ξενοδοχεία ή άλλα ταξιδιωτικά καταλύματα, κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων
    Ή/ΚΑΙ
  2. Να είναι οργανισμός προώθησης προορισμών (π.χ. Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών).

Το TripAdvisor δεν διαθέτει widget για καταχωρήσεις πόρων, ενοικιαζόμενα ή μεμονωμένους ταξιδιώτες. Για να δείτε ποια widget είναι διαθέσιμα για την επιχείρηση ή τον προορισμό που έχετε καταχωρίσει σε εμάς, επισκεφθείτε το Κέντρο Widget.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;