Κέντρο βοήθειας

Το TripAdvisor που πρόσφερε κάποιο αντάλλαγμα για να γράψω μια κριτική. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

Περιστασιακά, το TripAdvisor διοργανώνει προωθητικές ενέργειες βάσει των οποίων οι σχολιαστές διακρίνονται για την υποβολή σχετικού περιεχομένου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γλώσσα ή χώρα, ή για τη χρήση νέων προϊόντων και υπηρεσιών του TripAdvisor. Αυτά τα προγράμματα ποτέ δεν ήταν επικεντρωμένα, και ποτέ δεν θα είναι, στην αύξηση των κριτικών ενός  συγκεκριμένου καταλύματος ή μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.  

Το περιεχόμενο που υποβάλλεται μέσω αυτών των προωθητικών ενεργειών γίνεται δεκτό ανεξάρτητα από το αν είναι θετικό, ουδέτερο ή αρνητικό. Υπόκειται στις ίδιες οδηγίες με αυτές που ισχύουν για τις κριτικές ταξιδιωτών, και εφαρμόζονται τα ίδια φίλτρα και οι ίδιες διαδικασίες όπως σε όλες τις υπόλοιπες κριτικές και γνώμες που υποβάλλονται στο TripAdvisor.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;