Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης περιηγήσεων

Οι περιηγήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες καταχώρισης των Δραστηριοτήτων.

Οδηγίες δρομολογίου για περιηγήσεις

Κάθε εταιρεία διοργάνωσης περιηγήσεων πρέπει να περιλαμβάνει ένα δείγμα δρομολογίου στον επίσημο ιστότοπό της.

Το δείγμα δρομολογίου πρέπει να αναφέρει τα εξής:

  • διάρκεια περιήγησης
  • περιγραφή των όσων περιλαμβάνονται στην περιήγηση
  • περιγραφή των όσων θα δουν/θα κάνουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της περιήγησης
  • το όνομα της πόλης απ' όπου αναχωρεί η περιήγηση

Ταξιδιωτικά γραφεία ως διοργανωτές περιηγήσεων

Δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε ένα ταξιδιωτικό γραφείο ως εταιρεία διοργάνωσης περιηγήσεων εκτός εάν αυτό κατέχει επίσης άδεια διοργάνωσης περιηγήσεων που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση ή το υπουργείο Τουρισμού στη χώρα όπου διεξάγονται οι περιηγήσεις.

Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια διοργάνωσης περιηγήσεων Ή εάν η χώρα όπου η εταιρεία διοργανώνει τις περιηγήσεις δεν εκδίδει τέτοια άδεια, θα ελέγξουμε ένα από τα ακόλουθα:

  • Φωτογραφίες από τα αυτοκίνητα ή τα οχήματα στα οποία αναγράφεται μόνιμα το λογότυπο της εταιρείας. Η επίσημη ονομασία της εταιρείας πρέπει να είναι ευανάγνωστη.

Ή

  • Φωτογραφίες από τον ξεναγό της εταιρείας εν ώρα εργασίας στην περιήγηση. Πρέπει να μπορούμε να δούμε το λογότυπο της εταιρείας διοργάνωσης περιηγήσεων στα ρούχα ή στο σήμα που φέρει ο ξεναγός κατά τη διάρκεια της περιήγησης.  Φωτογραφίες των μελών του προσωπικού που εργάζονται σε ένα γραφείο δε θα λαμβάνονται υπόψη. Η επίσημη ονομασία της επιχείρησης πρέπει να είναι ευανάγνωστη.

Περιηγήσεις χωρίς ξεναγό

Οι περιηγήσεις χωρίς ξεναγό πρέπει να ζητούν από τον ταξιδιώτη να παραλάβει τον οδηγό, χάρτη ή τη σχετική συσκευή από ένα μέλος του προσωπικού.

Εταιρείες peer-to-peer (εμπειρίες με τους ντόπιους)

Οι εταιρείες peer-to-peer διαχειρίζονται ιστότοπους οι οποίοι φέρνουν σε επαφή τους τουρίστες με ντόπιους ξεναγούς που προσφέρουν περιηγήσεις, μαθήματα ή άλλες εξειδικευμένες εμπειρίες.

Μια εταιρεία peer-to-peer μπορεί να καταχωριστεί μόνο εφόσον συμμορφώνεται με όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η εταιρεία peer-to-peer πρέπει να είναι ο επίσημος έμπορος και να μην πραγματοποιεί πώληση εκ μέρους κάποιου άλλου. Ο επίσημος ιστότοπος θα πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι οι προσφερόμενες εμπειρίες είναι μοναδικές και παρέχονται απευθείας από την εταιρεία.
  • Η εταιρεία προσφέρει ημερήσιες περιηγήσεις και εμπειρίες στην πόλη όπου επιθυμεί να καταχωριστεί και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στον επίσημο ιστότοπο.
  • Ο επίσημος ιστότοπος περιλαμβάνει μια περιγραφή των τυπικών παρεχόμενων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων.
  • Ο επίσημος ιστότοπος περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας ώστε οι πελάτες να μπορούν να διαμορφώσουν την εμπειρία τους, η οποία μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις του πελάτη.

Οδηγίες διεύθυνσης για περιηγήσεις

Εάν υπάρχει μία συγκεκριμένη τοποθεσία παραλαβής ή πολλαπλές τοποθεσίες παραλαβής, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση από την οποία ξεκινά η πλειοψηφία των περιηγήσεων.

Εάν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τοποθεσία παραλαβής ή εάν η τοποθεσία παραλαβής/συνάντησης παρέχεται μόνο μετά την κράτηση, ΔΕΝ καταχωρίζουμε διεύθυνση.

Ο ιστότοπος ΔΕΝ καταχωρίζει τις εταιρείες διοργάνωσης περιηγήσεων σύμφωνα με την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τη διεύθυνση του γραφείου τους.

Οδηγίες πόλης για περιηγήσεις

Όλες οι περιηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως εξατομικευμένων περιηγήσεων: Ένα δείγμα δρομολογίου πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον ιστότοπο της εταιρείας. Το δείγμα δρομολογίου πρέπει να αναφέρει σαφώς την πόλη από την οποία αναχωρεί η πλειοψηφία των περιηγήσεων της εταιρείας.

Ίδια περιήγηση με αναχώρηση από διαφορετικές πόλεις: Εάν η περιήγηση παραλαμβάνει συμμετέχοντες από περισσότερες από μια πόλεις, χρησιμοποιούμε την πόλη που είναι το κύριο σημείο αναχώρησης.

Διαφορετικές περιηγήσεις με αναχώρηση από διαφορετικές πόλεις: Προκειμένου να καταχωριστεί σε πολλές πόλεις, μια εταιρεία διοργάνωσης περιηγήσεων πρέπει να προσφέρει περιηγήσεις που είναι μοναδικές για κάθε σημείο αναχώρησης/πόλη.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;