מוקד העזרה

האם אתר TripAdvisor עוקב אחר ההודעות?

אתר TripAdvisor אינו עוקב מיוזמתו אחר תחלופת הודעות בין חברים. עם זאת, מעת לעת אנו נדרשים להיכנס לתיבות הדואר הנכנס לצורך תמיכה טכנית לפי בקשה או במטרה לחקור הפרה של ההנחיות שלנו בנושא הודעות או של תנאי השימוש (כגון שליחת דואר זבל, דיוור פרסומי ודיווחים על שימוש לרעה), ולכן אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקרוא או למחוק הודעות ולהשבית באופן זמני או קבוע את האפשרות לשליחת הודעות, במקרים שבהם הוכח שימוש לא הולם.

לעולם לא נמסור לחברים אחרים או לצד שלישי תוכן של הודעות פרטיות בין חברים, ללא אישור מפורש.

אם קיבלת הודעה שלא עונה על ההנחיות, דווח לנו באמצעות הלחצן לדיווח על דואר זבל או הטרדה בתחתית ההודעה.

האם מאמר זה עזר לך?