מוקד העזרה

האם אתר TripAdvisor עוקב אחר הודעות פרטיות?

אתר TripAdvisor אינו עוקב מיוזמתו אחר תחלופת הודעות בין חברים. עם זאת, מעת לעת אנו בודקים הודעות פרטיות לצורך תמיכה טכנית לפי בקשה או במטרה לחקור הפרה של ההנחיות שלנו בנושא הודעות פרטיות או של תנאי השימוש (כגון שליחת דואר זבל, דיוור פרסומי ודיווחים על שימוש לרעה), ולכן אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקרוא או למחוק הודעות ולהשבית באופן זמני או קבוע את האפשרות לשליחת הודעות, במקרים שבהם הוכח שימוש לא הולם.

לעולם לא נמסור לחברים אחרים או לצד שלישי תוכן של הודעות פרטיות בין חברים, ללא אישור מפורש.

אם קיבלת הודעה פרטית שאינה עומדת בהנחיות שלנו, דווח לנו עליה באמצעות לחצן הדיווח על דואר זבל או הטרדה בתחתית ההודעה.

האם מאמר זה עזר לך?