מוקד העזרה

כיצד מדורגות בקשות ההצטרפות לתוכנית 'מנהיג-ירוק'?

בסקר ההצטרפות לתוכנית 'מנהיג-ירוק', אנחנו מבצעים הערכה של מלונות ושל B&B על ידי בדיקת המגוון ומידת ההשפעה של ההתנהגות הירוקה שלהם, בין שפשוטה ובין שמתקדמת. השאלות בסקר משוקללות לפי החשיבות של שיטת עבודה מסוימת להגנת הסביבה והיקף ההשפעה של אותה שיטה.

שים לב: כדי לוודא את מהימנות התוכנית, אנו משתפים פעולה עם צד שלישי בלתי תלוי שמבצע ביקורות בעסקים המשתתפים. לפני הגשת בקשה להצטרפות, על מלונות ועל B&B לוודא שהם עומדים בדרישות תיעוד הביקורת, אשר מפורטות במדריך הסקרים.

האם מאמר זה עזר לך?