מוקד העזרה

הנחיות לגבי תגובות ההנהלה

אנו מעריכים את השיתופים שלך ומעודדים אותך ליצור קשר עם מטיילים כמוך! אנחנו גם רוצים לוודא שאתר TripAdvisor מהווה מקור אמין ובטוח לעצות ולמידע בנושא טיולים. כדי לעזור לנו להגיע למטרה זו, אנחנו מבקשים ממך לציית  למדיניות התוכן של TripAdvisor  ולחוקים הבאים בנוגע לתגובות הנהלה ולחוות דעת:

מקוריות

אסור להוסיף התכתבויות מאורחים או מצד שלישי או קטעים מחוות דעת של מטיילים.

לא מסחריות

אין לכלול תוכן מסחרי או שיווקי מכל סוג שהוא. תגובות שמוצעות בתמורה לרווח אישי כגון מתנות, שירותים או כסף, יוסרו. איננו מפרסמים תגובות שמכילות קישורים לאתרים חיצוניים, אלא אם הקישורים רלוונטיים לחוות הדעת.

רלוונטיות

אין לפרסם תגובות שתוכנן אינו מתייחס לחוות הדעת הרלוונטית. אין לפרסם תגובות עם הבעת של דעה אישית בנושאי פוליטיקה, אתיקה, דת או סוגיות חברתיות כלליות. תגובות הנהלה לא יכללו ניסיונות לאיים או לכפות דבר כלשהו על כותב חוות דעת או לנסות לעצור שיתופים של חוות דעת באתר שלנו. אין לכלול האשמות בדבר זיוף חוות דעת. אין לפרסם תגובות המופנות אל צוות TripAdvisor או תגובות המתייחסות למדיניות TripAdvisor.

מכבדות פרטיות אישית

אין לפרסם השערות לגבי זהות המבקר. אין לפרסם פרטים אישיים של שום אדם שיאפשרו לזהות את האדם עצמו, כולל שמות, כתובות, מספרי טלפונים או כל פרט אחר.

נוחות לקריאה

אין להוסיף רשימות, תבליטים או כל עיצוב אחר שלא יופיע בתגובות הבעלים. תגובות הנהלה שתורגמו בתרגום מכונה אך לא ניתן לקרוא או להבין אותן לא יתקבלו.

האם מאמר זה עזר לך?