מוקד העזרה

הנחיות ליצירת פרופיל אירוח

דרישות בסיסיות

מקומות אירוח ב-TripAdvisor נדרשים לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

 • חייבים להיות פתוחים לציבור הרחב
 • להיות בעלי שם רשמי
 • להיות בעלי כתובת רשמית בנקודה יחידה וקבועה
 • להיות פתוחים לפחות 12 שבועות ברציפות בשנה בנקודה יחידה וקבועה
 • להציע מספר חדרים / סוויטות
 • לאפשר לינה של יותר מאורח / קבוצת אורחים אחת בפעם
 • לפעול ללא חובת שהייה של למעלה מ-7 לילות
 • חייבים להיות פתוחים באופן שוטף או לקבל באופן שוטף הזמנות לתאריכי פתיחה עתידיים

מגבלות נוספות

המקומות הבאים אינם יכולים להתפרסם כמקומות אירוח:

 • חברות לניהול נכסים
 • חברות להזמנות
 • אותה חברה מפעילה מספר יחידות אולם לא כולן באותו אתר (לדוגמה, מספר בקתות הממוקמות בשטח הררי נרחב)
 • מקומות אירוח שנמצאים אחרי בידוק ביטחוני בשדה התעופה
 • מקומות לינה שמתפקדים כאגף או כקבוצת חדרים במסגרת של מקום לינה אחר
  • יוצאים מן הכלל: האגף נפרד לגמרי (מבנה אחר, קומה שלמה, מגדל נפרד) ויש לו שם רשמי ורישיון עסק נפרד

קטגוריות של שירותי אירוח

העורכים שלנו משייכים כל פרופיל של מקום אירוח לקטגוריית אירוח אחת בלבד:

כדי להיכלל בקטגוריה מסוימת של מקומות לינה, עלינו לוודא אחד מהדברים הבאים:

 • מקום האירוח עומד בדרישות הקטגוריה. אנחנו צריכים לראות את השירותים הנדרשים באתר האינטרנט הרשמי של מקום האירוח ובכל אתרי הזמנות שבבעלות שותפים. 

או

 • מקום האירוח מחזיק ברישיון עסק רשמי מטעם רשות מקומית או רשות תיירות, כאשר הרישיון מפרט את הסוג הספציפי של מקום אירוח, כפי שמגדירות אותו הרשויות המקומיות.

אנו לא מחשיבים את הדברים הבאים כרישיון:

 • אישורי / היתרי בריאות
 • רישיונות לממכר מזון ומשקאות
 • מסמכי מס
 • אישורי כבאות / משטרה / בטיחות
 • מסמכי ביטוח
 • מסמכים שאינם מטעם גורם ממשלתי או תיירותי רשמי

מקומות השכרה לטווח קצר

ב-TripAdvisor, איננו מפרסמים פרופילים של מקומות אירוח המיועדים לאורח אחד / קבוצת אורחים אחת בלבד בו זמנית. ניתן לרשום נכסים מסוג זה כמקום השכרה לטווח קצר.

רשום את מקום ההשכרה לטווח קצר שברשותך במקומות השכרה לטווח קצר ב-TripAdvisor.

האם מאמר זה עזר לך?