מוקד העזרה

כיצד אני כותב חוות דעת?

קל מאוד לפרסם חוות דעת ב-TripAdvisor! באפשרותך לעשות זאת במספר דרכים שונות:

  • מדף פרופיל, גלול מטה אל המקטע 'חוות דעת' ולחץ על הלחצן 'כתוב חוות דעת'.
  • מדף הבית שלנו או מדף הפרופיל שלך, בחר באפשרות 'כתוב חוות דעת' בצד הימני של האתר. השתמש בתבנית [Place name] [Location] לקבלת התוצאות הטובות ביותר. אם אינך מצליח למצוא את המקום הרצוי, לחץ על החלון הקופץ 'הוסף פרופיל' כדי לבקש יצירה של פרופיל חדש ועקוב אחר ההוראות.
    לקבלת עצות על כתיבה של חוות דעת מועילות, לחץ כאן.

חוות הדעת שלך תופיע מיד בדף הפרופיל שלך, אבל נדרשים מספר ימי עסקים כדי לעבד את חוות הדעת. אם עברו מעל 48 שעות, עיין בסיבות לזמן פרסום רב יותר של חוות דעת מסוימות.

האם מאמר זה עזר לך?