מוקד העזרה

כיצד ניתן לעדכן את הפרופיל שלי?

הפרופיל שלך הוא המקום שבו חברי TripAdvisor אחרים יכולים ללמוד עליך ועל סגנון הטיולים שלך. המידע בדף זה הוא ציבורי וחברים אחרים ב-TripAdvisor יכולים לקרוא אותו.

שתף פרטים על עצמך ועל סגנון הטיולים שלך על-ידי הוספת ביוגרפיה ותמונת פרופיל. כדי לעדכן את הפרופיל שלך:

  1. עבור אל הפרופיל שלך
  2. לחץ על 'ערוך פרופיל'
  3. הוסף את הפרטים ושמור

TripAdvisor אינה מצהירה בעלות על אף תמונה המפורסמת באתר או קשר אל התמונות וגם אינה מאשרת אותן. שים לב שעל ידי העלאה של תמונות, אתה מעניק ל-TripAdvisor את הזכויות הלא-בלעדיות להשתמש, להעתיק, לבצע שימוש אחר ולהציג את התמונות הללו לפי שיקול דעתנו. כל תמונה שלא תעמוד באחת או יותר מההנחיות לעיל תוסר.

האם מאמר זה עזר לך?