מוקד העזרה

מדיניות התוכן של TripAdvisor

אנחנו אוהבים לשמוע על החוויות שעברו עליך בטיולים ומעריכים את השיתופים שלך באתר! אנחנו גם רוצים לוודא שאתר TripAdvisor מהווה מקור אמין ובטוח לקהילה העולמית שלנו. כדי לעזור לנו לעמוד במטרה זו וכדי להבטיח את הפרסום של התוכן שלך בהקדם האפשרי, נבקש שתוודא שהתוכן שלך:

ידידותי למשפחות

כדי לשמור על סביבה בטוחה וידידותית למשפחות, איננו מרשים ניבולי פה או שפה בוטה באתר שלנו.  אנו נסיר תוכן שכולל הערות בעלות אופי מיני, תוכן מוטה, איומים או עלבונות אישיים. כל תוכן שמתאר או מציג השתתפות אישית או תמיכה בפעילויות לא חוקיות יוסר. תוכן שכולל תיאורים גרפיים של מוות, פציעות או מעשי פשע אלימים לא יפורסם. נפרסם אך ורק תוכן שנשלח על ידי מטיילים מגיל 13 ומעלה.

מקורי

נשמח לקבל ממך עצות טובות ומדויקות ככל האפשר לגבי טיולים - אנחנו מבקשים ממך לוודא שהתוכן באמת שלך! אין להוסיף ציטוטים נרחבים ממקורות אחרים. כל תוכן שהועתק ללא רשות מאתרים, מכותבי חוות דעת, מבעלי נכסים מהודעות דוא"ל או מחומרים מודפסים אחרים, יוסר.

לא מסחרי   

תוכן שמוצע בתמורה לרווח אישי כגון מתנות, שירותים או כסף, יוסר.  אנו שומרים על הזכות לדחות כל כתובת URL מכל סיבה שהיא.

רלוונטי     

הקפד שהתוכן שלך רלוונטי ומועיל למטיילים. ב-Tripadvisor איננו מרשים תוכן שמקדם חוסר סובלנות כלפי יחידים או קבוצות על בסיס גזע, מין, דת, העדפה מינית או השתייכות לאומית.  תוכן שמעודד חרם או מקדם השמצות של נכסים יוסר.

מכבד את הפרטיות האישית:  

אנו מכבדים את פרטיותך ואת פרטיות העסקים שאנו מציגים. נשמח לשמוע על החוויה שעברת בפירוט אך אנחנו מבקשים ממך להימנע מהוספת מידע אישי או בלעדי. תוכן שכולל פרטים פיננסיים אישיים, כולל מספרי כרטיסי אשראי, מספרי חבר בתוכניות נאמנות או מידע פיננסי אחר. תוכן כזה יוסר. הנחיה זו נכונה למידע גם על כותב חוות הדעת וגם על אחרים.

אין לשתף קודים או סיסמאות לפתיחת דלתות מכל סוג. אנו מאפשרים פרסום שמות באתר שלנו. הנחיה זו חלה על שמות משפחה של עובדים או בעלים שקשורים לנכסים בעלי פרופיל ב-TripAdvisor.

נוחות לקריאה

עזור למטיילים אחרים להפיק את המרב מהתוכן שלך על ידי שימוש באלפבית הנכון לשפתך והימנעות מתרגום אוטומטי שמקשה על קריאתו.

מתייחס לפרופיל קיים ב-TripAdvisor

התוכן חייב להתייחס ישירות לנכס שאליו נשלח, לכן יש לוודא שהוא נשלח לפרופיל הנכון ב-TripAdvisor.  אם אתה מפרסם תוכן שמתייחס לפרופיל מסוים באתר שלנו, הוא חייב להיות על מקום אירוח, מסעדה, אטרקציה או חברת תעופה העומדים בדרישות הפרופילים שלנו.

להנחיות המלאות שחלות על סוגי התוכן השונים, לחץ על הקישורים באים:

חוות דעת

תמונות / סרטוני וידאו

הודעות בפורומים

שאלות ותשובות

טיולים

קישורים

הודעות

שמות משתמש / פרופילים

תגובות הנהלה


האם מאמר זה עזר לך?