Hjelpesenter

Retningslinjer for svar fra eiere på varsel

TripAdvisor ønsker at du skal ha muligheten til å svare på varselet plassert på oppføringen til stedet ditt. Retningslinjene for å legge ut et svar på varsler er at svar fra ledelsen må være:

  • Familievennlige: De må ikke inneholde bannskap, trusler, fordomsfulle kommentarer, hatuttalelser eller annet innhold som ikke er familievennlig. De må ikke inneholde grafiske rapporter om kriminelle voldshandlinger eller deltagelse i rusmiddelrelatert aktivitet.
  • Unike og uavhengige: Vi tillater ett svar per varsel lagt ut på nettstedet vårt. Koordiner med andre autoriserte personer blant ledelsen eller eierne av stedet, for å forsikre deg om at du er den som er utpekt til å svare på varselet.
  • Originale: Ikke noe sitert materiale fra andre kilder og ikke noe materiell publisert noe annet sted. Dette gjelder også korrespondanse fra gjester eller annen tredjepart.
  • Profesjonelle: Svar fra ledelsen legges ut nedenfor varselet. De leses av vanlige TripAdvisor-brukere, og de må derfor skrives på en måte som er representativ for kundeservicepolicyene til forretningen din.
  • Relevante for alle TripAdvisor-brukere: Ikke legg ut svar med innhold som er irrelevant for det varselet det gjelder. Ingen personlige fornærmelser eller usaklige kommentarer av personlig karakter. Ingen beskyldninger om falske anmeldelser eller svindel. Vi legger ikke ut svar som er rettet mot TripAdvisor-staben, eller som kommenterer TripAdvisors retningslinjer. Svar fra eier må være basert på førstehåndsopplevelser med ledelse eller ansatte.
  • Respektere personvernet: Ingen spekulasjoner rundt identiteten til anmeldere. Det er forbudt å offentliggjøre personlig informasjon om personer, inkludert navn, adresse, telefonnummer eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson.
  • Ikke-kommersielle: Det må ikke forekomme noen form for kampanjemateriell, inkludert belønning til gjester for å besøke stedet ditt, bonusordninger og URL-adresser som er irrelevante for den anmeldelsen det gjelder. Vi forbeholder oss retten til å avvise URL-adresser.
  • Lette å lese: Ingen HTML-tagger og ingen overdreven bruk av STORE BOKSTAVER, slang eller typografiske symboler. Bruk riktig alfabet for språket du skriver på. Ikke skriv om til et annet alfabet. Maskinoversatte svar fra ledelsen som er uleselige eller uforståelige aksepteres ikke. Vi avviser svar fra ledelsen som er skrevet på to språk.

Hvis svaret ditt overholder disse retningslinjene, vil det vanligvis bli publisert i løpet av 48 timer, og du vil bli varslet.

 

Var denne artikkelen nyttig?