Hjelpesenter

Hvordan har stedet mitt havnet på TripAdvisor?

Velkommen til TripAdvisor! Som verdens største reisenettsted har vi sider for millioner av overnattingssteder, restauranter og attraksjoner.

Hvis du ikke har bedt om å få opprettet en side for stedet ditt, er det mulig at den er opprettet fordi:

  • En reisende kan ha fortalt oss om stedet ditt eller lagt ut en anmeldelse av det.
  • Vi kan ha hørt om stedet fra en eller flere av våre kommersielle partnere, som Expedia eller hotels.com. Alle hotellene i systemene deres blir oppført hos oss.
  • Redaktørene våre kan ha kommet over stedet i en artikkel eller reisehåndbok.

Ettersom siden din allerede er på plass, betyr det at du er ett skritt nærmere å kunne nyttiggjøre deg alle deler av TripAdvisor. Registrer deg for Administrasjonssenteret nå - det er gratis, og du får tilgang til å oppdatere detaljer om forretningen, legge inn bilder av stedet, svare på gjesteanmeldelser, markedsføre forretningen med gratis verktøy og mer.


Var denne artikkelen nyttig?