Hjelpesenter

Retningslinjer for oppføring av overnattingssteder

Grunnleggende krav

Overnattingssteder på TripAdvisor må oppfylle alle de følgende kriteriene:

 • må være åpent for allmennheten
 • må ha et offisielt navn
 • må ha en offisiell adresse på ett permanent sted
 • må være åpen i 12 sammenhengende uker i året på ett, permanent sted
 • må ha flere rom/enheter
 • må ha plass til mer enn én gjest / gruppe med gjester samtidig
 • IKKE kreve at gjester blir i mer enn syv netter
 • må for øyeblikket være åpent eller ta imot bestillinger for en fremtidig åpningsdato

Begrensninger

Følgende er IKKEkvalifisert som et overnattingssted:

 • eiendomsforvaltningsselskaper
 • reservasjons-/bestillingsselskaper
 • flere enheter under samme selskap, men som ligger på ulike steder (f.eks. en gruppe hytter fordelt over et stort fjellområde)
 • alle overnattingssteder som ligger etter sikkerhetskontrollen på en flyplass
 • alle overnattingssteder som er en seksjon eller gruppe med rom på et annet overnattingssted
  • Mulig unntak: Hvis seksjonen er helt adskilt (annen bygning, etasje, tårn) og har et offisielt navn og separat forretningslisens

Kategorier av overnattingssteder

Redaktørene våre knytter hver oppføring av overnattingssted til én bestemt overnattingskategori:

For å være i en bestemt overnattingskategori, vi må bekrefte ETT av de følgende punktene:

 • Overnattingsstedet oppfyller kategorikravene. Vi må se de påkrevde tjenestene oppført på overnattingsstedets offisielle nettsted og eventuelle bestillingspartneres nettsted. 

ELLER

 • Overnattingsstedet har en offisielle forretningslisens utstedt av en lokal stats- eller turistmyndighet, og denne lisensen identifiserer de bestemte typene boenheter som definert av lokale myndigheter.

Vi godtar IKKEfølgende som lisenser:

 • helsetillatelser
 • mat og drikke-lisenser
 • skattedokumenter
 • brann-/politi-/sikkerhetstillatelser
 • forsikringsdokumentasjon
 • alle dokumenter som ikke er levert av en offisiell stats- eller turistmyndighet

Ferieutleiesteder

TripAdvisor oppfører ikke overnattingssteder som brukes eksklusivt av én gjest/gruppe om gangen. Slike steder kan være kvalifisert for en oppføring som ferieutleiested.

Registrer ferieutleiestedet ditt på TripAdvisors ferieutleiesteder.

Var denne artikkelen nyttig?