Centrum pomocy

Czy TripAdvisor monitoruje prywatne wiadomości?

TripAdvisor nie monitoruje wiadomości wymienianych pomiędzy użytkownikami. Musimy jednak czasami uzyskać dostęp do wiadomości prywatnych, by udzielić pomocy technicznej na Twoje życzenie lub sprawdzić naruszenie wytycznych wiadomości lub Zasad korzystania (tj. wysyłania spamu, reklam lub zgłoszonych nadużyć), dlatego zastrzegamy sobie prawo do czytania i kasowania wiadomości oraz do tymczasowego lub stałego wyłączenia możliwości wysyłania i odbierania wiadomości w przypadku stwierdzenia nadużycia.

Nigdy nie ujawniamy osobom trzecim treści wiadomości użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

jeżeli otrzymasz wiadomość, która nie spełnia naszych wytycznych, zgłoś to nam za pomocą przycisku zgłaszania spamu lub nadużyć na dole wiadomości.

 

Czy ten artykuł był pomocny?