Centrum pomocy

Jak mogę zapisać hotel lub inne miejsce, które chcę zapamiętać?

Przeglądając TripAdvisor, możesz zapisać interesujące noclegi, restauracje, atrakcje, posty z forum i inne elementy, do których chcesz jeszcze wrócić.

Możesz zapisać elementy takie jak posty na forum lub hotele z poziomu ich stron na TripAdvisor. Aby zapisać element, kliknij przycisk Zapisz znajdujący się obok jego nazwy. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku Zapisz, spróbuj umieścić kursor myszy nad nazwą miejsca, które chcesz zapisać.

Po zapisaniu elementu przejdź do swojej strony zapisanych podróży, aby go zorganizować!

Jeśli masz problem z zapisaniem elementu, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta TripAdvisor.

Czy ten artykuł był pomocny?