Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa odpovede majiteľa na oznámenie

TripAdvisor vám chce dať možnosť odpovedať na oznámenie, ktoré sa nachádza na profile vášho zariadenia.  Pri písaní odpovedí na oznámenia platia nasledujúce pokyny. Odpovede od vedenia musia byť:

  • Vhodné pre rodiny: Žiadne nadávky, vyhrážky, zaujaté komentáre, slovné podnecovanie nenávisti alebo iný obsah, ktorý nie je vhodný pre rodiny. Žiadne podrobné opisy násilnej trestnej činnosti alebo opisy priamej účasti na nelegálnej aktivite.
  • Jedinečné a nestranné: Umožňujeme odoslať jednu odpoveď na každé oznámenie zverejnené na našom portáli. Koordinujte svoj postup s ďalšími oprávnenými členmi vedenia alebo majiteľmi vášho zariadenia a uistite sa, že ste osobou poverenou odpovedaním na oznámenie.
  • Originálne: Žiadne materiály citované z iných zdrojov a žiadne materiály publikované v iných zdrojoch. Do tejto kategórie patrí aj korešpondencia od hosťa alebo tretej strany.
  • Profesionálne: Odpovede od vedenia sa zverejňujú priamo pod oznámením. Sú prístupné pre všetkých návštevníkov TripAdvisora, preto by mali byť napísané spôsobom, ktorý bude v súlade so zásadami poskytovania služieb zákazníkom platnými vo vašom zariadení.
  • Relevantné pre všetkých používateľov TripAdvisora: Nezverejňujte odpoveď s obsahom, ktorý nie je relevantný pre oznámenie. Žiadne osobné urážky či irelevantné komentáre osobného charakteru. Nesmú obsahovať žiadne obvinenia z podvodov pri písaní recenzií. Žiadne odpovede určené personálu TripAdvisora alebo komentovanie zásad TripAdvisora. Odpovede od vedenia musia obsahovať osobné skúsenosti manažmentu alebo členov personálu.
  • Rešpektujúce zásady ochrany súkromia: Žiadne špekulácie v súvislosti s totožnosťou akýchkoľvek hodnotiteľov. Zverejňovanie osobných informácií osôb vrátane mien, adries, telefónnych čísel alebo iných informácií, na základe ktorých možno určiť totožnosť jednotlivca, je zakázané.
  • Nekomerčné: Žiadne propagačné materiály akéhokoľvek druhu, vrátane podnecovania hostí k návšteve vášho zariadenia, vernostných programov a adries URL, ktoré nie sú relevantné pre danú recenziu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejnenie akejkoľvek adresy URL.
  • Príjemné na čítanie: Žiadne značky HTML a nadmerné množstvo textu NAPÍSANÉHO LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI, slangových výrazov, chýb formátovania, opakujúceho sa textu či typografických symbolov. Použite správnu abecedu platnú pre jazyk, v ktorom píšete. Text neprepisujte do inej abecedy. Strojovo preložené odpovede od vedenia, ktoré sú nečitateľné alebo nepochopiteľné, nebudú akceptované. Odmietneme odpovede od vedenia napísané v dvoch jazykoch.

Ak je vaša odpoveď napísaná v súlade s týmito pokynmi, zvyčajne bude zverejnená v priebehu 48 hodín a následne vám zašleme oznámenie.

Pomohol Vám tento článok?