Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa odpovedí od vedenia

Portál TripAdvisor umožňuje vedeniu alebo zástupcom ubytovacích zariadení, reštaurácií alebo atrakcií odpovedať na recenzie, ktoré sa týkajú ich zariadenia. Dbajte na to, aby bola odpoveď napísaná tak, ako ju chcete vidieť zverejnenú na našom portáli. Zverejnené budú iba tie odpovede od vedenia, ktoré sú:

  • Vhodné pre rodiny: Žiadne nadávky, vyhrážky, zaujaté komentáre, slovné podnecovanie nenávisti alebo iný obsah, ktorý nie je vhodný pre rodiny. Žiadne podrobné opisy násilnej trestnej činnosti či zúčastňovania sa činností spojených s užívaním drog. Hlásenia úmrtí budú posudzované od prípadu k prípadu.
  • Jedinečné a nezávislé: Na každú recenziu zverejnenú na našom portáli možno napísať len jednu odpoveď. Koordinujte svoj postup s ďalšími oprávnenými členmi vedenia alebo majiteľmi vášho zariadenia a uistite sa, že ste osobou poverenou na vytváranie odpovedí na recenzie.
  • Originálne: Žiadne materiály citované z iných zdrojov, žiadne informácie z počutia a žiadne materiály publikované v iných zdrojoch. Do tejto kategórie patrí aj korešpondencia od hosťa alebo tretej strany.
  • Profesionálne: Odpovede od vedenia sa zobrazujú pod recenziou, ktoré špecifikujete, keď píšete odpoveď. Sú prístupné pre všetkých návštevníkov portálu TripAdvisor, preto by mali byť napísané spôsobom, ktorý bude v súlade so zásadami poskytovania služieb zákazníkom platnými vo vašom zariadení.
  • Relevantné pre všetkých používateľov portálu TripAdvisor: Neodosielajte odpovede s obsahom, ktorý nie je relevantný pre danú recenziu. Žiadne osobné urážky či irelevantné komentáre osobného charakteru. Odpovede vedenia nesmú obsahovať vyhrážky na adresu hodnotiteľa, pokusy o zastrašenie alebo pokusy odradiť hodnotiteľa od zverejňovania príspevkov na našom portáli. Nesmú obsahovať žiadne obvinenia z podvodov pri písaní recenzií. Žiadne odpovede určené personálu spoločnosti TripAdvisor alebo komentovanie zásad spoločnosti TripAdvisor. Odpovede od vedenia musia obsahovať osobné skúsenosti manažmentu alebo členov personálu.
  • Rešpektujúce zásady ochrany súkromia: Žiadne špekulácie v súvislosti s totožnosťou hodnotiteľa. Zverejňovanie osobných informácií osôb vrátane mien, adries, telefónnych čísel alebo iných informácií, na základe ktorých možno určiť totožnosť jednotlivca, je zakázané.
  • Nekomerčné: Žiadne propagačné materiály akéhokoľvek druhu, vrátane podnecovania hosťov k návratu, vernostných programov a adries URL, ktoré nie sú relevantné pre danú recenziu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejnenie akejkoľvek adresy URL.
  • Napísané so štandardným formátovaním: Nesmú obsahovať žiadne značky HTML a nadmerné množstvo textu NAPÍSANÉHO LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI, slangových výrazov, chýb formátovania, opakujúceho sa textu či typografických symbolov. Upozorňujeme, že prevažná časť formátovania textu a odsekov vrátane zoznamov sa v odpovediach od vedenia nebude zobrazovať. Použite správnu abecedu platnú pre jazyk, v ktorom píšete. Text neprepisujte do inej abecedy. Strojovo preložené odpovede od vedenia, ktoré sú nečitateľné alebo nepochopiteľné, nebudú akceptované. Odmietneme odpovede od vedenia napísané v dvoch jazykoch.
  • Odoslané s použitím platnej e-mailovej adresy: Nepoužívajte žiadne falošné e-mailové adresy. Ak sa vyskytne problém s vašou odpoveďou, možno vás budeme musieť kontaktovať.

Ak je vaša odpoveď napísaná v súlade s týmito pokynmi, zvyčajne bude zverejnená v priebehu niekoľkých pracovných dní a následne vám zašleme oznámenie. Ďalšie informácie o tom, prečo a ako by ste mali písať odpovede od vedenia, nájdete v našej príručke.

Ak chcete napísať odpoveď od vedenia, prihláste sa do centra spravovania. V ponuke kliknite na kartu „Recenzie“ a vyberte možnosť „Odpovedať na recenzie“.

Portál TripAdvisor si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akúkoľvek recenziu alebo odpoveď od vedenia z akéhokoľvek dôvodu. Recenzie zverejnené na portáli TripAdvisor vyjadrujú subjektívne názory jednotlivcov. Tieto recenzie obsahujú názory členov portálu TripAdvisor, nie členov spoločnosti TripAdvisor LLC. Naša spoločnosť sa nehlási k žiadnym z názorov, ktoré sú uvedené v recenziách alebo odpovediach od vedenia. Neuzavreli sme partnerstvo so žiadnym zariadením uvedeným alebo hodnoteným na tomto webovom portáli.

V súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov platí, že portál TripAdvisor nezverejňuje kontaktné údaje žiadnych osôb.

Pomohol Vám tento článok?