Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa odpovedí od vedenia

Vážime si vaše príspevky a sme radi, že komunikujete s ďalšími cestovateľmi! Chceme tiež zaistiť, aby bol TripAdvisor bezpečným a dôveryhodným zdrojom cestovateľských rád a informácií. Aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ, žiadame vás, aby ste dodržiavali zásady TripAdvisora pre obsah a nasledujúce pravidlá pre odpovede od vedenia na recenzie:

Originálne

Neuvádzajte korešpondenciu od hostí alebo tretej strany, ani úryvky recenzií od cestovateľov.

Nekomerčné

Nevkladajte do nich komerčný alebo propagačný obsah akéhokoľvek druhu. Odpovede, ktoré ponúkajú osobné výhody, ako napríklad darčeky, služby alebo peniaze, budú odstránené. Nepovoľujeme odpovede, ktoré obsahujú prepojenia, pokiaľ nie sú pre recenziu relevantné.

Relevantné

Neodosielajte odpovede s obsahom, ktorý nie je relevantný pre pre danú recenziu. Žiadne osobné názory na politiku, etiku, náboženstvo alebo širšie sociálne otázky. Odpovede od vedenia nesmú obsahovať vyhrážky na adresu hodnotiteľa, pokusy o zastrašenie ani pokusy odradiť hodnotiteľa od zverejňovania príspevkov na našom portáli. Nesmú obsahovať žiadne obvinenia z podvodov pri písaní recenzií. Žiadne odpovede určené personálu TripAdvisora alebo komentovanie zásad TripAdvisora.

Rešpektujúce súkromie

Žiadne špekulácie v súvislosti s totožnosťou hodnotiteľa. Sú zakázané osobné informácie, ktoré je možné použiť na identifikáciu osoby, napr. mená, adresy a telefónne čísla.

Príjemné na čítanie

Nepoužívajte zoznamy, odrážky alebo iné formátovanie, ktoré sa nezobrazí v odpovediach od majiteľov. Strojovo preložené odpovede od vedenia, ktoré sú nečitateľné alebo nepochopiteľné, nebudú akceptované.

Pomohol Vám tento článok?