Centrum pomoci

Čo je to odpoveď od vedenia?

Portál TripAdvisor umožňuje zástupcom ubytovacích zariadení, reštaurácií a atrakcií zverejniť jednu odpoveď na každú recenziu daného zariadenia. Odpoveď od vedenia je príležitosť prezentovať budúcim návštevníkom vašej stránky váš uhol pohľadu na pripomienky hodnotiteľa. Odpoveď sa zverejní priamo pod recenziou, na ktorú odpovedáte.

Ďalšie informácie o tom, prečo a ako by ste mali písať odpovede od vedenia, nájdete v našom zozname tipov.

Ak chcete napísať odpoveď od vedenia, prihláste sa do centra spravovania. V ponuke kliknite na kartu „Recenzie“ a vyberte možnosť „Odpovedať na recenzie“.

Aby bolo možné zverejniť vašu odpoveď od vedenia, musí spĺňať tieto pokyny. Ak je napísaná v súlade s týmito pokynmi, zvyčajne bude zverejnená v priebehu niekoľkých pracovných dní a následne vám zašleme oznámenie.

Ešte nie ste zaregistrovaní ako majiteľ? Začnite na stránke TripAdvisor.sk/Owners.

Ak je vaše zariadene zaregistrované prostredníctvom služieb FlipKey alebo Holiday Lettings, odpoveď budete musieť odoslať pomocou lokalít týchto služieb.

Portál TripAdvisor si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akúkoľvek recenziu alebo odpoveď od vedenia z akéhokoľvek dôvodu. Recenzie zverejnené na portáli TripAdvisor vyjadrujú subjektívne názory jednotlivcov. Tieto recenzie obsahujú názory členov portálu TripAdvisor, nie členov spoločnosti TripAdvisor LLC. Naša spoločnosť sa nehlási k žiadnym z názorov, ktoré sú uvedené v recenziách alebo odpovediach od vedenia. Neuzavreli sme partnerstvo so žiadnym zariadením uvedeným alebo hodnoteným na tomto webovom portáli. V súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov platí, že portál TripAdvisor nezverejňuje kontaktné údaje žiadnych osôb.

Pomohol Vám tento článok?