Centrum pomoci

TripAdvisor mi ponúka odmenu za recenziu – je to v poriadku?

TripAdvisor príležitostne využíva marketingové akcie, v ktorých sú hodnotitelia odmeňovaní za zverejnenie vhodného obsahu v určitom časovom období, jazyku alebo krajine, alebo v spojitosti s predstavením nových produktov či služieb TripAdvisora. Tieto programy nikdy neboli – ani nebudú – zamerané na získavanie recenzií pre konkrétne zariadenie.  

Pri takýchto akciách sa za vhodný považuje akýkoľvek druh obsahu – pozitívny, neutrálny aj negatívny. Podlieha rovnakým pravidlám pre recenzie od cestovateľov, filtrom a procesom ako všetky ostatné recenzie a názory odoslané na TripAdvisor.

Pomohol Vám tento článok?