Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa profilov zájazdov

Zájazdy musia spĺňať naše pokyny tykajúce sa profilov možností trávenia voľného času.

Pokyny týkajúce sa cestovných plánov zájazdov

Vyžadujeme, aby každá zájazdová spoločnosť zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke vzorový cestovný plán.

Vzorový cestovný plán musí obsahovať:

  • trvanie zájazdu,
  • opis, čo je súčasťou zájazdu,
  • opis, čo cestovatelia uvidia/budú robiť počas zájazdu,
  • názov mesta, z ktorého zájazd odchádza.

Cestovné kancelárie ako operátori zájazdov

Nezverejňujeme profily cestovných kancelárií ako zájazdových spoločností, pokiaľ kancelária nie je aj držiteľom oprávnenia operátora zájazdov, ktoré vystavila vláda alebo ministerstvo turizmu v krajine, kde prevádzkuje svoje zájazdy.

Ak spoločnosť nie je držiteľom licencie operátora zájazdov ALEBO ak krajina, kde spoločnosť prevádzkuje svoje zájazdy, takúto licenciu nevystavuje, budeme kontrolovať niektoré z nasledujúcich údajov:

  • Fotografie vozidiel s logom spoločnosti, ktoré je na vozidle trvalo umiestnené. Oficiálny názov spoločnosti musí byť plne čitateľný.

ALEBO

  • Fotografie turistického sprievodcu spoločnosti počas sprevádzania zájazdom. Musíme byť schopní identifikovať odznak alebo logo zájazdovej spoločnosti na odeve turistického sprievodcu počas výkladu. Fotografie členov personálu v kancelárii nepostačujú. Oficiálny názov spoločnosti musí byť plne čitateľný.

Zájazdy bez sprievodcu

Pri zájazdoch bez sprievodcu si musia cestovatelia vyzdvihnúť od personálu príručku, mapu alebo zariadenie.

Sprostredkujúce spoločnosti (zážitky s miestnymi obyvateľmi)

Sprostredkujúce spoločnosti prevádzkujú webové stránky, na ktorých spájajú turistov s miestnymi turistickými sprievodcami, ktorí ponúkajú zájazdy, kurzy alebo iné zážitky.

Sprostredkujúca spoločnosť sa môže kvalifikovať na vytvorenie profilu, ak splní všetky nasledujúce kritériá:

  • Sprostredkujúca spoločnosť musí zodpovedať za transakciu a nepredáva v mene niekoho iného. Oficiálna webová stránka musí jasne uvádzať, že ponúkané zážitky sú jedinečné a prináša ich priamo táto spoločnosť.
  • Spoločnosť ponúka jednodňové zájazdy a zážitky v meste, pre ktoré chce mať vytvorený profil, a je to jasne uvedené na oficiálnej webovej stránke.
  • Oficiálna webová stránka obsahuje opis jej typických ponúk/aktivít.
  • Oficiálna webová stránka obsahuje kontaktné údaje určené pre hostí, ktorí sa chcú dohodnúť na zážitku, ktorý môže byť prispôsobený požiadavkám zákazníka.

Pokyny pre zájazdy týkajúce sa adries

Ak neexistuje konkrétne miesto vyzdvihnutia alebo viac miest, použijeme adresu, kde začína väčšina zájazdov.

Ak neexistuje konkrétne miesto vyzdvihnutia alebo ak o mieste na vyzdvihnutie/stretnutie informuje spoločnosť až po rezervácii, adresu NEUVÁDZAME.

NEZVEREJŇUJEME zájazdové spoločnosti podľa ich poštovej adresy alebo úradnej adresy.

Pokyny pre zájazdy týkajúce sa miest

Všetky zájazdy, vrátane zájazdov s možnosťou úplného prispôsobenia: Vyžadujeme, aby bol na webovej stránke spoločnosti zverejnený cestovný plán. Vo vzorovom cestovom pláne musí byť jasne uvedené mesto, v ktorom začína väčšina zájazdov spoločnosti.

Rovnaký zájazd s odchodom z rôznych miest: Ak účastníci nastupujú na zájazd vo viacerých mestách, použijeme to, ktoré je určené ako primárne miesto odchodu.

Rôzne zájazdy s odchodom z rôznych miest: Aby bola spoločnosť zverejnená v rôznych mestách, musí ponúkať jedinečné zájazdy pre každé miesto/mesto odchodu.

Pomohol Vám tento článok?