Centar za pomoć

Smernice za odgovore vlasnika na obaveštenja

TripAdvisor želi da vam omogući da odgovorite na obaveštenje na profilu objekta.  Prema smernicama za odgovore na obaveštenja odgovori uprave moraju da budu:

  • Prikladni za porodicu: Ne dozvoljavamo vulgarne izraze, pretnje, komentare koji sadrže predrasude, govor mržnje ili drugi sadržaj koji nije prikladan za porodicu. Ne dozvoljavamo grafički prikaz nasilnih kriminalnih aktivnosti niti opise učestvovanja u nezakonitim aktivnostima.
  • Jedinstveni i nezavisni: Dozvoljavamo jedan odgovor po obaveštenju na sajtu. Sarađujte sa drugim ovlašćenim predstavnicima ili vlasnicima objekta da biste se uverili da ste jedino vi zaduženi da odgovorite na obaveštenje.
  • Originalni: Ne dozvoljavamo materijal iz drugih izvora i materijal koji je objavljen na nekom drugom mestu. Ovo obuhvata komunikaciju sa gostom ili trećom stranom.
  • Profesionalni: Odgovori uprave se postavljaju ispod obaveštenja. Njih čitaju svi korisnici TripAdvisora, pa treba da budu napisani na način koji je u skladu sa smernicama korisničke službe objekta.
  • Relevantni za sve korisnike TripAdvisora: Ne postavljajte odgovore koji obuhvataju sadržaj koji nije relevantan za obaveštenje. Ne dozvoljavamo lične uvrede niti nerelevantne komentare lične prirode. Ne dozvoljavamo optužbe za prevare u vezi sa komentarima. Ne dozvoljavamo odgovore upućene zaposlenima u TripAdvisoru niti komentarisanje o TripAdvisor smernicama. Odgovori vlasnika moraju da budu bazirani na iskustvima iz prve ruke uprave ili članova osoblja.
  • U skladu sa zaštitom lične privatnosti: Ne dozvoljavamo razmatranje identiteta autora komentara. Zabranjeno je navođenje informacija o bilo kojoj osobi, uključujući imena, adrese, brojeve telefona ili druge informacije koje mogu da se koriste za identifikaciju pojedinaca.
  • Nekomercijalni: Ne dozvoljavamo nikakav promotivni materijal, uključujući nuđenje podsticaja putnicima kako bi posetili objekat, programe lojalnosti ili URL adrese koje nisu relevantne za dati komentar. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju URL adresu.
  • Laki za čitanje: Ne dozvoljavamo HTML oznake, preterano korišćenje VELIKIH SLOVA, kolokvijalni jezik, greške u formatiranju, ponavljanje teksta ili tipografske simbole. Koristite odgovarajuće pismo za jezik na kom pišete. Ne transkribujte tekst na drugo pismo. Ne prihvatamo mašinski prevedene odgovore uprave koji ne mogu da se pročitaju ili nisu razumljivi. Odbićemo odgovore uprave napisane na dva jezika.

Ako odgovor ispunjava ove smernice, obično ćemo ga objaviti u roku od 48 sati i poslati vam obaveštenje.

Da li ti je pomogao ovaj članak?