Centar za pomoć

Da li TripAdvisor nadgleda poruke?

TripAdvisor ne nadgleda aktivno poruke koje razmenjuju članovi. Međutim, povremeno moramo da pristupimo prijemnim sandučićima za poruke da bismo pružili tehničku podršku na vaš zahtev ili da bismo istražili kršenje smernica za razmenu poruka ili Uslova korišćenja (npr. slanje nepoželjnog sadržaja, komercijalne poruke ili prijavu zloupotrebe), pa zadržavamo pravo da čitamo ili brišemo poruke i privremeno ili trajno onemogućimo privilegije slanja poruka ako utvrdimo da je došlo do zloupotrebe.

Sadržaj poruka koje razmenjujete sa članovima nikada nećemo otkrivati drugim članovima niti trećim stranama bez vašeg izričitog dopuštenja.

Ako dobijete poruku koja nije u skladu sa našim smernicama, prijavite nam je pomoću dugmeta za prijavu nepoželjnog sadržaja ili uznemiravanja u dnu poruke.

Da li ti je pomogao ovaj članak?