Centar za pomoć

Da li TripAdvisor nadgleda privatne poruke?

TripAdvisor na nadgleda aktivno poruke koje razmenjuju članovi. Međutim, povremeno moramo da pristupimo privatnim porukama da bismo pružili tehničku podršku na vaš zahtev ili da bismo istražili kršenje smernica za razmenu poruka ili Uslova korišćenja (npr. slanje nepoželjnog sadržaja, komercijalne poruke ili prijava zloupotrebe), pa zadržavamo pravo da čitamo ili brišemo poruke i privremeno ili trajno onemogućimo privilegije slanja poruka ako utvrdimo da je došlo do zloupotrebe.

Sadržaj poruka koje razmenjujete sa članovima nikada nećemo otkrivati drugim članovima ili bilo kojoj trećoj strani bez vašeg izričitog dopuštenja.

Ako primite privatnu poruku koja ne ispunjava naše smernice, prijavite nam je pomoću dugmeta za prijavljivanje nepoželjnog sadržaja ili uznemiravanja pri dnu stranice.

Da li ti je pomogao ovaj članak?