Centar za pomoć

Smernice za odgovore uprave

TripAdvisor dozvoljava upravi ili predstavnicima smeštaja, restorana ili atrakcija da odgovaraju na komentare napisane u vezi sa njihovim objektima. Proverite da li ste napisali odgovor onako kako želite da ga objavimo na sajtu. Da biste postavili odgovor uprave, on mora da bude:

  • Prikladan za porodicu: Ne dozvoljavamo vulgarne izraze, pretnje, komentare koji sadrže predrasude, govor mržnje ili drugi sadržaj koji nije prikladan za porodicu. Ne dozvoljavamo grafički prikaz nasilnih kriminalnih aktivnosti niti aktivnosti u vezi sa narkoticima. Sadržaj u vezi sa smrtnim slučajevima će se razmatrati pojedinačno.
  • Jedinstven i nezavisan: Dozvoljavamo jedan odgovor po komentaru postavljenom na sajt. Sarađujte sa drugim ovlašćenim predstavnicima ili vlasnicima objekta da biste se uverili da ste jedino vi zaduženi da odgovorite na komentar.
  • Originalan: Ne dozvoljavamo materijal iz drugih izvora, nepotvrđene činjenice i materijal koji je objavljen na nekom drugom mestu. Ovo obuhvata komunikaciju sa gostom ili trećom stranom.
  • Profesionalan: Odgovori uprave se postavljaju ispod komentara koji navedete kada pišete odgovor. Njih čitaju svi korisnici TripAdvisora, pa treba da budu napisani na način koji je u skladu sa smernicama korisničke službe objekta.
  • Relevantan za sve korisnike TripAdvisora: Ne postavljajte odgovore koji obuhvataju sadržaj koji nije relevantan za dati komentar. Ne dozvoljavamo lične uvrede niti nerelevantne komentare lične prirode. Odgovori uprave ne smeju da sadrže pretnje ili prinude usmerene ka autoru komentara niti da pokušavaju da ugroze priloge autora komentara na našem sajtu. Ne dozvoljavamo optužbe za prevare u vezi sa komentarima. Ne dozvoljavamo odgovore upućene zaposlenima u TripAdvisoru niti komentarisanje o TripAdvisor smernicama. Odgovori vlasnika moraju da budu bazirani na iskustvima iz prve ruke uprave ili članova osoblja.
  • Posvećen zaštiti privatnosti pojedinaca: Ne dozvoljavamo razmatranje identiteta autora komentara. Zabranjeno je navođenje informacija o bilo kojoj osobi, uključujući imena, adrese, brojeve telefona ili druge informacije koje mogu da se koriste za identifikaciju pojedinaca.
  • Nekomercijalan: Ne dozvoljavamo nikakav promotivni materijal, uključujući nuđenje podsticaja putnicima kako bi se vratili, programe lojalnosti i URL adrese koje nisu relevantne za dati komentar. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju URL adresu.
  • Napisan prema standardnim pravilima za e-poruke: Ne dozvoljavamo HTML oznake, preterano korišćenje VELIKIH SLOVA, kolokvijalni jezik, greške u formatiranju, ponavljanje teksta ili tipografske simbole. Imajte u vidu da se formatiranje teksta i paragrafa, uključujući liste, uglavnom neće prikazivati u odgovorima vlasnika. Koristite odgovarajuće pismo za jezik na kom pišete. Ne transkribujte tekst na drugo pismo. Ne prihvatamo mašinski prevedene odgovore uprave koji ne mogu da se pročitaju ili nisu razumljivi. Odbićemo odgovore uprave napisane na dva jezika.
  • Poslat sa važeće e-adrese: Ne koristite lažne e-adrese. Možda ćemo morati da vas kontaktiramo ako postoji problem u vezi sa odgovorom.

Ako odgovor ispunjava ove smernice, obično ćemo ga objaviti u roku od nekoliko radnih dana i poslati vam obaveštenje. Dodatne informacije o tome zašto i kako treba pisati odgovore uprave potražite u našem vodiču.

Da biste napisali odgovor uprave, prijavite se u Kontrolni centar. U meniju kliknite na karticu „Komentari“ i izaberite „Odgovorite na komentare“.

TripAdvisor zadržava pravo da ukloni komentar ili odgovor uprave u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Komentari postavljeni na TripAdvisoru predstavljaju subjektivna mišljenja pojedinaca. Mišljenja izražena u komentarima su mišljenja članova TripAdvisora, a ne kompanije TripAdvisor LLC. Ne preporučujemo nijedno mišljenje autora komentara ili odgovora uprave. Nismo povezani ni sa jednom ustanovom koja ima profil ili o kojoj je napisan komentar na ovom veb-sajtu.

U skladu sa politikom privatnosti TripAdvisor ne objavljuje ničije lične kontakt informacije.

Da li vam je pomogao ovaj članak?