Centar za pomoć

Smernice za odgovore uprave

Cenimo vaše priloge i pozivamo vas da ostvarite interakciju sa putnicima poput vas! Pored toga, želimo da budemo sigurni da je TripAdvisor bezbedan i pouzdan izvor informacija i saveta za putovanja. Da biste nam pomogli oko ovog cilja, pridržavajte se TripAdvisor smernica za sadržaj i sledećih pravila za odgovore uprave na komentare:

Originalno

Ne navodite komunikaciju gostiju ili trećih strana ni isečke komentara putnika.

Nekomercijalno

Ne navodite komercijalni ili promotivni sadržaj bilo koje vrste. Uklonićemo odgovore koji nude ličnu dobit, poput poklona, usluga ili novca. Ne dozvoljavamo odgovore koji sadrže veze ako nisu relevantnе za komentar.

Relevantno

Ne postavljajte odgovore koji obuhvataju sadržaj koji nije relevantan za dati komentar. Nisu dozvoljena lična mišljenja o politici, etičkim načelima, religiji ili širim društvenim problemima. Odgovori uprave ne smeju da sadrže pretnje ili prinude usmerene ka autoru komentara niti da pokušavaju da ugroze priloge autora komentara na našem sajtu. Ne dozvoljavamo optužbe za prevare u vezi sa komentarima. Ne dozvoljavamo odgovore upućene zaposlenima u TripAdvisoru niti komentarisanje o TripAdvisor smernicama.

Poštovanje lične privatnosti

Ne dozvoljavamo razmatranje identiteta autora komentara. Zabranjeno je navođenje ličnih podataka koji mogu da se koriste za identifikaciju pojedinaca, uključujući, bez ograničenja, imena, adrese i brojeve telefona.

Lako za čitanje

Ne navodite liste, znakove za nabrajanje ni drugo formatiranje koje se ne prikazuje u odgovorima vlasnika. Ne prihvatamo mašinski prevedene odgovore uprave koji ne mogu da se pročitaju ili nisu razumljivi.

Da li ti je pomogao ovaj članak?