Centar za pomoć

Šta je odgovor uprave?

TripAdvisor omogućava predstavnicima smeštajnih objekata, restorana ili atrakcija da postavljaju jedan odgovor na svaki komentar o objektu. Odgovor uprave je vaša prilika da budućim posetiocima stranice date uvid u sopstveno viđenje povratnih informacija autora komentara. Odgovor se postavlja ispod komentara na koji odgovarate.

Dodatne informacije o tome zašto i kako treba da pišete odgovore uprave potražite u spisku saveta.

Da biste napisali odgovor uprave, prijavite se u Kontrolni centar. U meniju kliknite na karticu „Komentari“ i izaberite „Odgovorite na komentare“.

Da bi vaš odgovor uprave bio objavljen, on mora da bude u skladu sa ovim smernicama. Ako je odgovor u skladu sa ovim smernicama, obično ćemo ga objaviti u roku od nekoliko radnih dana i poslaćemo vam obaveštenje.

Još uvek niste registrovani kao vlasnik? Posetite TripAdvisor.rs/Owners da biste započeli.

Ako je objekat registrovan preko sajta FlipKey ili Holiday Lettings, moraćete da pošaljete odgovor preko tog sajta.

TripAdvisor zadržava pravo da ukloni komentar ili odgovor uprave u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Komentari postavljeni na TripAdvisoru predstavljaju subjektivna mišljenja pojedinaca. Mišljenja izražena u komentarima su mišljenja članova TripAdvisora, a ne kompanije TripAdvisor LLC. Ne preporučujemo nijedno mišljenje autora komentara ili odgovora uprave. Nemamo partnerski odnos ni sa jednom ustanovom sa profilom ili komentarima na ovom veb-sajtu. U skladu sa politikom privatnosti, TripAdvisor ne objavljuje bilo čije lične kontakt informacije.

Da li ti je pomogao ovaj članak?