Centar za pomoć

Kako da promenim kategoriju smeštaja?

Profil smeštaja je zaveden prema kategoriji, karakteristikama i pogodnostima, i to u skladu sa podacima koje su potvrdili naši urednici.

Pre nego što zahtevate promenu kategorije, pročitajte smernice za kategorije smeštaja. Ako je potrebno da se ažurira kategorija objekta, pratite uputstva u nastavku:

  1. Prijavite se na TripAdvisor nalog, registrujte se i verifikujte identitet kao novi predstavnik objekta.
  2. Idite u Kontrolni centar i postavite pokazivač iznad „Pomoć i podešavanja“ na gornjoj traci za navigaciju i izaberite „Kontaktirajte TripAdvisor.“
  3. Izaberite „Ažuriranje informacija o preduzeću” pored „Recite nam u čemu je problem” 
  4. Izaberite „Traženje promene tipa smeštaja” pored „Šta želite da uradite”? 
  5. Zatim unesite potrebne informacije i dostavite veze ili licencu da bi urednici verifikovali kriterijume.

U ovom obrascu se navode uslovi za pravljenje profila u svakoj odgovarajućoj kategoriji na sajtu.

Kada ga pošaljete, ovaj obrazac će biti poslat u bazu podataka i urednik će vas kontaktirati. E-poruka sa ažuriranjem će uslediti kada obradimo vaš upit.

Da li ti je pomogao ovaj članak?