Centar za pomoć

Kako da zahtevam dodavanje mesta ili objekta na TripAdvisor?

Ako nemamo podatke o restoranu, atrakciji, smeštaju ili avio-kompaniji koje tražite, obavestite nas o tome!

Pre nego što pošaljete zahtev, potvrdite da je objekat usklađen sa smernicama:

Ako mesto ili objekat ne zadovoljava naše smernice, pošaljite zahtev na jedan od sledećih načina:

Putnici: Dodajte mesto na TripAdvisor

Vlasnici i menadžeri: Otvorite profil objekta na TripAdvisoru

Ovlašćeni predstavnici avio-kompanije:Pošaljite nam e-poruku sa e-adrese kompanije (npr. jane@abc-airlines.com)

Da li ti je pomogao ovaj članak?