Centar za pomoć

Zašto još niste objavili moj komentar?

Većinu komentara objavljujemo u roku od 24–48 sati. Ako je komentar označen za detaljniji pregled, za obradu može da bude potrebno nekoliko nedelja, posebno tokom najaktivnijeg dela sezone. Da bismo pomogli našim putnicima, trudimo se da optimizujemo brzinu i kvalitet objavljivanja. Zasnivamo odluke na onome što naši članovi smatraju korisnim i relevantnim.

Potrebno je više vremena za objavljivanje komentara sa sadržajem koji nije u skladu sa našim smernicama za postavljanje. Na primer:

  • Lični napadi ili jezik koji nije prikladan za celu porodicu
  • Komentari o drugim komentarima ili autorima komentara
  • Komentari koji su poslati za pogrešno mesto ili avio-kompaniju

Ako ne možemo da objavimo komentar, obavestićemo vas o razlogu e-poštom. U tom slučaju možete da ponovo pošaljete komentar u skladu sa našim smernicama za postavljanje.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?