Centar za pomoć

Kako da napišem komentar?

Veoma je lako da postavite komentar na TripAdvisoru! To možete da uradite na nekoliko različitih načina:

  • Na stranici profila pomerite nadole do odeljka Komentari i kliknite na dugme „Napišite komentar“.
  • Sa naše početne stranice ili vaše stranice profila izaberite „Napišite komentar“ na levoj strani. Koristite format [Place name] [Location] za najbolje rezultate. Ako ne možete da pronađete mesto koje tražite, kliknite na iskačući prozor „Dodaj profil“ da biste zatražili otvaranje novog profila i pratite uputstva.
    Za savete o pisanju korisnog komentara kliknite OVDE.

Iako će se komentar odmah prikazati na stranici profila, njegova obrada može da potraje nekoliko radnih dana. Ako prođe više od 48 sati, pogledajte razloge zašto je za postavljanje nekih komentara potrebno više vremena.

Da li ti je pomogao ovaj članak?