Centar za pomoć

Zašto TripAdvisor ne koristi potvrdu autentičnosti imena ili ne zahteva potvrdu o boravku?

Ako bismo uveli ograničenje da autor komentara može da bude isključivo osoba navedena na računu, smatramo da bi putnicima bila uskraćena velika količina korisnih povratnih informacija. Na primer, autor komentara možda želi da podeli iskustvo sa uslugom koja nije obuhvatala noćenje ili da napiše komentar o boravku u hotelu koji je platio neko drugi iz grupe putnika.

Da li ti je pomogao ovaj članak?