Centar za pomoć

Kako mogu da se oglašavam na TripAdvisoru?

Premium Plus

Ako ste vlasnik ili predstavnik smeštajnog objekta, poput hotela ili noćenja s doručkom, možete da se pretplatite na Premium Plus. Ova pretplata vam omogućava da:

  • Omogućite milionima potencijalnih gostiju da jednim klikom ili pozivom rezervišu kod vas pomoću kontakt informacija i poziva jednim klikom za mobilne uređaje
  • Izdvojite se od konkurencije tako što ćete deliti ekskluzivne specijalne ponude i obaveštenja na računarima i mobilnim uređajima
  • Iskoristite detaljne TripAdvisor podatke u okviru Analitike i izveštaja da biste doneli ključne poslovne odluke i poboljšali doživljaj gostiju
  • Predstavite objekat onako kako vi želite da ga potencijalni gosti vide pomoću omiljenih fotografija i naslovnih fotografija
  • Inspirišite potencijalne goste tako što ćete istaći sjajan nedavni komentar pri vrhu TripAdvisor stranice pomoću omiljenih komentara

Da biste saznali više o Premium Plusu, kliknite ovde.

Trenutne rezervacije

Trenutne rezervacije pružaju putnicima sve informacije koje su im potrebne da bi rezervisali direktno kod vas na TripAdvisoru: 

  • Kontrolišite vezu sa gostima od početka
  • Nema rizika uz naš model plaćanja provizije samo za realizovane boravke
  • Nema obavezivanja i početnih troškova

Da biste saznali više o trenutnim rezervacijama, kliknite ovde.

Druge prilike

Da biste sarađivali sa TripAdvisorom na preusmeravanju saobraćaja sa stranice sa komentarima o avio-kompaniji ili sa TripAdvisor uporedne pretrage letova, kontaktirajte  airlinelistings@tripadvisor.com. Predstavnici avio-kompanija mogu da kontaktiraju TripAdvisor na airlinelistings@tripadvisor.com da bi saznali informacije o prikazivanju oglasa.

 

Da li vam je pomogao ovaj članak?