Centar za pomoć

Kako da promenim fotografiju na TripAdvisoru?

Da biste zamenili fotografiju na TripAdvisoru, prijavite se na nalog na TripAdvisoru. Kada to uradite:

    1. Idite na stranicu Izmenite javnu fotografiju.
    2. Izaberite datoteku sa računara koja će biti vaš avatar i kliknite na Ažuriraj fotografiju.
    3. Ako su TripAdvisor i Facebook nalozi povezani, fotografija sa Facebooka će postati fotografija na TripAdvisoru.

Saznajte više

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?